Naemhtie mijjieh dov persovnebïevnesh gïetedibie

Suehpeden 25.b. raejeste orre daatavaarjelimmien laakeöörnege, GDPR, gaajhkine EE-laantine bööti. Sveerjesne dïhte persovnebïevneselaaken, PUL:en sijjeste båata. Vaarjelimmiem dov persovnebïevnesistie nænnoste jïh dov reaktam nænnoste daejredh mïsse dejtie nuhtjie jïh guktie dejtie åejvieladtjijste gïetede, bene aaj mubpieh organisasjovnine jïh sïeltine.

Leeneståvroe maahta daarpesjidh dov persovnebïevnesh tjöönghkedh, dåastodh jallh jeatjah vuekine dejtie gïetedidh. Persovnebïevnesh lea gaajhkh bïevnesh mah ryöktesth jïh ovryöktesth maehtieh fysihken almetjasse vuesiehtidh gie jielieminie. Gaajhkh såarhth gïetedimmieh mah maahta persovnebïevnesigujmie darjodh, vuesiehtimmieh vöörhkedh, veesmedh, juekedh jïh kopijeradidh, lea akte gïetedimmie persovnebïevnesistie.

Jis datne ieriem åtnah leeneståvrosne, veeljemesïetelisnie meatan årrodh, meatan akten stiftelsen ståvrosne jallh maam akt darjodh suerkesne gusnie mijjieh vaaksjobe dellie mijjieh dov persovnebïevnesidie gïetedibie. Seamma jis datne vuesiehtimmie konferaansesne maam mijjieh öörnebe jallh jis datne jååhkesjh guvvesne jallh filmesne mijjen sosijaale kanaaline, webbesijjine jïh jienebh meatan årrodh.

Gïetedimmie persovnebïevnesistie edtja laaken våarome utnedh

Gaajhkh gïetedimmieh persovnebïevnesistie tjuerieh laaken våaromem utnedh. Leeneståvroe gellie ovmessie reaktasuerkine barka, jïh dan gaavhtan ij leah nuepie laaken våaromem fïerhte sjïere gïetedimmiem buerkiestidh daennie webbesijjesne. Jis datne sïjhth vielie daejredh bïevnesi bïjre mejtie mijjieh dov bïjre gïetedibie dellie datne åadtjoeh govlesadtedh dejnie leeneståvrojne mij sjyöhtehke jallh mijjese leeneståvroej ektie daatavaarjelimmieorganisasjovnese, NOD.

Leeneståvroeh ektie dïedtem utnieh

Gaajhkh 21 leeneståvroeh laantesne akte ektie IT-organisasjovnem utnieh jïh gellie vuajnojne mijjieh aaj ektie systemidie nuhtjebe. Dan gaavhtan leeneståvroeh ektie dïedtem utnieh persovnebïevnesidie orre daatavaarjelimmien laakeöörnegen mietie, GDPR. Leeneståvroeh aaj ektie dïedtem utnieh persovnebïevnesidie mubpiej åejvieladtjigujmie.

Laaketseegkeme struktuvrem kreava jïh dïhte edtja tjïelkes årrodh dïsse gie registreradamme guktie dïedtem lea juakeme leeneståvroej jïh mubpie åejvieladtji gaskem. Dïhte sæjhta jiehtedh gie dïedtem åtna guktie dov persovnebïevnesidie laaken mietie, vihties jïh reaktoe vuekine gïetedidh.

Leeneståvroej daatavaarjelimmien tjirkije

Daan gaavhtan Leeneståvroeh seammaleejns barkoeh utnieh åejvieladtjh leah veeljeme akte ektie organisasjovnem utnedh (maam gohtje NOD) daatavaarjelimmien jïh GDPR:en åvteste. Akte krïeveme daatavaarjelimmien laakeöörnegisnie lea åejvieladtje edtja daatavaarjelimmien tjirkijem nommedehtedh jïh daam Daatainspeksjovnese bïeljelidh mij lea vaaksjomeåejvieladtje.

Leeneståvroeh göökte daatavaarjelimmien tjirkijh utnieh jïh dej råållah leah daatavaarjelimmien laakeöörnegem vaaksjodh, raeriestidh jïh dåarjodh, datnem viehkiehtidh gie leah registreradamme jïh gaskesem Daatainspeksjovnen vööste årrodh.

Jis datne gyhtjelassh jallh vuajnoeh åtnah guktie leeneståvroe dov persovnebïevnesidie gïetede maahtah daatavaarjelimmien tjirkijem e-påastine bïeljelidh

Fïerhte Leeneståvroe dïedtem persovnebïevnesidie åtna sov sjïere barkoen åvteste.

Juktie Leeneståvroeh edtjieh dutnjien dej dïenesjh faaledh jïh dej barkoen dov vööste darjodh daarpesjibie dov persovnebïevnesidie gïetedidh. Abpe gïetedimmesne dov persovnebïevnesijstie mijjieh dov persovneles integriteetem vaarjelibie.

Mijjieh ajve dov persovnebïevnesidie vöörhkebe jis vöörhkeme aajkoem åtna. Persovnebïevnesh mejtie Leeneståvroe gïetede daamhtaj tjaatseginie maam gohtje byjjes tjaatseginie. Gosse edtja nænnoestidh jis edtja tjaatsegem vöörhkedh jallh ij vöörhkh dellie tjuara bïevnesidie vuarjasjidh. Vuarjasjimmesne dellie krööhkie:

  • Bïevnesh vihkeles darjoemasse
  • Åålmegen reakta dejtie vuejnedh
  • Jis bïevnesh vihkeles båetije biejjiej dotkemasse

Dah våaromen njoelkedassh vöörhkemen bïjre gååvnesieh 2. Kap. 18 § Tryckfrihetsförordningen sisnie jïh arkijvelaakesne. Leeneståvroe tjuara aaj persovnebïevnesidie vöörhkedh krïevemi mietie ovmessie laakeöörnegistie vuesiehtimmieh stifelselaakeste jïh bokföringlaakeste.

Ajve almetjh gïeh dov persovnebïevnesidie daarpesjieh vuejnedh åadtjoeh daam guktie dah maehtieh dej barkoem darjodh. Byjjesvoeteprinsïhpen mietie, mij Sveerjen maadthlaakijste, dellie åålmege reaktam åtna byjjes darjoemijstie vuejnedh mah eah leah sjaavohthvoetijste vaarjelamme. Dan gaavhtan dov persovnebïevnesh maehtieh byjjes darjoeminie årrodh dïhte sæjhta jiehtedh mubpieh almetjh, medijesïelth jallh marhkemedoekemesïelth reaktam utnieh dah tjaatsegh vuejnedh jis dej aajkoe ij leah daatavaarjelimmien laakeöörnegen vööste jallh jeatjah vuekien lea sjaavohthvoeten nuelesne byjjesvoete- jïh sjaavohthvoetelaakine.

Leeneståvroe maahta aaj daarpesjidh juekedh bïevnesh åejvieladtjide goh polïjsese, Skaehtievearhkan jallh mubpie åejvieladtjide jis mijjieh skåltoem daam darjodh laaki mietie.

Leeneståvroe iktegisth barka dov persovnebïevnesidie EE/EES (Europeanen Ektiedimmie/Europeanen Ekonomijen Ektiebarkoedajve). Sjïere tsiehkine maahta bïevnesidie sjïdtedh gïetedamme laantine EE/EES:en ålkolen ihke naakenh mijjen deellijistie jallh nueliedeellijstie leah internasjonaale organisasjovnh goh vuesiehtimmieh Microsoft jïh Google.

Leeneståvroe galka gaajhkh sjyöhtehke legaale, teknihken jïh organisatovreles öörnegigujmie barkedh guktie vihteste dov persovnebïevnesidie jearsoes jïh sjiehteles vaarjelimmiedaltesisnie gïetedieh dovne EE/EES:en sisnie jïh ålkolen. Jis datne sïjhth daejredh jis jallh gåabph dov persovnebïevnesidie leah buakteme EE/EES:en ålkolen maahtah mijjien daatavaarjelimmietjirkijem gaskesadtedh.

Fïere guhte aktegs almetje sov jïjtse persovnebïevnesidie eekie. Dan gaavhtan datne goh aktegs almetje sjïere reaktah åtnah mejtie Leeneståvroe skåltoem åtna sjïere tsiehkine krööhkestidh. Daatavaarjelimmien laakeöörnegen mietie datne dah reaktan dan nuelesne åtnah mejtie maahtah vuesiehtidh. Jis sïjhth reaktide nuhtjedh maahtah daatavaarjelimmietjirkijem gaskesadtedh.


Daatavaarjelimmien laakeöörnegen mietie datne iktegisth reaktam åtnah bïevnesh åadtjodh mah persovnebïevnesidie mejtie Leeneståvroe åtna dov bïjre tjaalasovveme. Jis datne gihtjemem seedtedh dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se gåajkoe dellie mijjieh registeretjaalegem dutnjien seedtebe. Tjaalegen sisvege lea dah persovnebïevnesh mijjieh gïetedibie dov bïjre jïh teekstem gusnie buerkiestibie guktie mijjieh persovnebïevnesidie gïetedibie. Daamhtaj medtie askem vaasa åvteli dagkeres tjaalegem dutnjien seedtie. 

Jis datne mïelh naan persovnebïevnesem dov bïjre lea miste jallh fiejlie, maahtah krïevedh bïevnesem staeriedidh jallh sjïere tsiehkine gaertjiedamme vuekiem nuhtjedh. Gaskesadth dellie daatavaarjelimmie-tjirkijem jïh buerkesth maam datne mïelh miste jïh mannasinie.

Ih datne reaktam utnieh dov persovnebïevnesidie sliejhtedh jis Leeneståvroe vuesiehtimmieh:

Persovnebïevnesidie daarpesje gïetedidh jis barkoem darjodh byjjes ïedtjine, gaertjiedimmesne latjkemerelasjovnesne datnine, mij åejvieladtjebarkosne meatan, arkijveaajkosne, jis reaktam soptsestimmie- jïh bïevnesefrïjjevoetesne illedh, jis reaktan åeliedimmien tjïrrehtidh jallh reaktan krïevemh vaarjelidh.

Datne reaktam åtnah dov persovnebïevnesidie krïevedh sliejhtedh mejtie Leeneståvroe vöörhkie jis aktem daejstie tsiehkijste jaksa:

  • Bïevnesh mejtie ij daarpesjh dïsse mïsse lea tjöönghkeme
  • Gïetedimmie lea jååhkesjimmien våaroemisnie jïh datne ih vielie dïsse jååhkesjh
  • Gïetedimmie ryöktesth marhkemedoekemasse sjædta jïh datne ih dïsse jååhkesjh
  • Datne ih persovnebïevnesegïetedimmiem jååhkesjh mij åejvieladtjebarkoen mieresne jallh ïedtjeveaktadimmien mænngan jïh jis ij gååvnesh sjïere tsiehkieh mah lyövlehkåbpoe dov ïedtjeste.
  • Sliejhtemem kreava guktie reaktan skåltoem dievhtedh
  • Persovnebïevnesidie leah tjöönghkeme dan ektine bïevnesesiebriedahken dïenesji faaleldahkide (e-dïenesjh, sosijaale medijh)

Såemies aejkien datne reaktam åtnah dov persovnebïevnesidie åadtjodh sïejhme, struktureradamme jïh masjijnelohkemes hammosne jïh lissine dov persovnebïevnesidie juhtedh mubpie organisasjovnese (jis teknihkeles vuekiem nuepie) jis gïetedimmien jååhkesjimmien jallh latjkemen våaroemisnie jïh automatiseereme vuekesne (IT-vierhtine). Daate reakta ij gåaredh jis åejvieladtjen gïetedimmie daerpies guktie darjomem darjodh man lea byjjes ïedtjine jallh lïhtse åejvieladtjibarkosne. Gaskesadth mijjen daatavaarjelimmietjirkijem jis sïjhth vielie daejredh.

Datne reaktam åtnah gïrredh Leeneståvroen gïetedimmien vööste dov persovnebïevnesijstie jïh laejhtemh seedtedh daatavaarjelimmieåejvieladtjese. Datne maahtah gåess akt ryöktesth marhkemedoekemen vööste gïrredh jïh dellie Leeneståvroe marhkemedoekeminie orrijidh. Akte gïrreme ij maehtieh byjjesvoeteprinsïhpen tsevtsedh jïh mubpieh maehtieh ennje dov bïevnesidie nuhtjedh marhkemedoekemasse.

Gaskesadth leeneståvroej daatavaarjelimmie-tjirkijidie

Maria Leijon

E-påaste: dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se

Telefone: 010-223 10 00 (Veeksele Länsstyrelsen Stockholm)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss