Lädja-Rösås - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Lädja-Rösås är ett av Växjö kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka de flesta kan anses belägna i Värends centralbygder. Det aktuella området ligger invid dess nordliga gräns och fornlämningsbilden vittnar om en bosättningshistoria som åtminstone går ner i bronsålder, troligen ännu längre tillbaka. Fornlämningsbilden karaktäriseras av ett antal gravrösen från bronsåldern och/eller äldsta järnåldern men indikationer finns som talar för att området också kan ha varit ianspråktaget under yngre delar av vår förhistoria. Flera av områdets enheter var dock väletablerade byar eller gårdar under medeltid. Riksintressets bärande värde utgörs av dess landskaps- och bebyggelsehistoria som har kommit till uttryck på en mångfald sätt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__6&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss