Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kartverktyg med värdetrakter – ett stöd till markägare, kommuner och skogsbolag

Helene Pettersson och Cecilia Gustafsson vid en dator.

Helene Pettersson och Cecilia Gustafsson har arbetat med att förse kartverktyget med Kronobergs värdetrakter.

För den som planerar åtgärder på sin mark finns nu ett användbart stöd, nämligen en karttjänst som visar var det finns värdetrakter att ta hänsyn till. Värdetrakter är landskapsavsnitt som har en högre koncentration av naturvärden av en viss naturtyp, till exempel skog eller vatten.

Karttjänsten riktar sig till den som arbetar med skog, mark och vatten och är särskilt användbart för den som jobbar över länsgränserna.

Kartverktyget ger en djupare förklaring till vad en värdetrakt är och vad det innebär att ett område ingår i en värdetrakt. Här finns flera exempel på hur det går att använda värdetrakterna och hur andra aktörer har använt sig av dem. Dessutom finns det möjlighet att ladda ner skikten till sitt eget kartverktyg.

– Varje länsstyrelse har en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Planen innehåller bland annat värdetrakter. Nu när de finns i karttjänsten är de lättare att ta del av. Vi hoppas att det ska leda till ett enklare och effektivare arbete mot en grön infrastruktur hos alla aktörer, säger Helene Pettersson, naturskyddshandläggare.

Nationella kartskikt med värdetrakter Länk till annan webbplats.

Grön infrastruktur

Ordlista

Värdetrakt

Landskapsavsnitt som har en högre koncentration av värdekärnor av en viss naturtyp än omgivande landskap. Värdetrakter har därmed särskilt höga ekologiska värden kopplade till den naturtyp de är utpekade för – all mark i en värdetrakt har dock inte höga naturvärden. Värdetrakterna hjälper oss att lyfta blicken från en enskild fastighet och istället se på marken ur ett landskapsperspektiv. De utgör ett kunskapsunderlag som är tänkt att användas för planering och prioritering av hänsyn och åtgärder i landskapet.

Värdekärna

Ett område där det finns högre naturvärden än i omgivande marker. Dessa områden är relativt ovanliga och är mycket betydelsefulla i den gröna infrastrukturen. Exempel på värdekärnor är nyckelbiotoper, naturbetesmarker, biotopskydd och regionalt eller nationellt värdefulla vattendrag.

Grön infrastruktur

Olika livsmiljöer av tillräckligt god kvalitet i tillräckligt stor mängd och tillräckligt nära varandra för att ekosystem ska kunna fortsätta att fungera. Hänger naturen ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket stärker den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald

En stor variation i naturen, med olika ekosystem och naturtyper som fungerar som livsmiljöer för många olika arter. Dessutom genetisk variation inom varje art.

Ekosystem

Växter, djur, svampar och mikroorganismer som är beroende av och påverkar varandra.

Ekosystemtjänster

Naturens nyttor som till exempel att skapa syre, pollinera växter, ge oss mat och rena vatten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss