• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Könstraditionell arbetsmarknad i Kronoberg drabbar främst kvinnor

kvinna som går i korridor, äldre personi rullstol längre fram

Sexton länsstyrelser har tagit initiativ till att jämföra arbetsvillkoren i kvinnodominerade och mansdominerade yrken i 224 kommuner och sexton regioner. Resultaten presenteras nu i en rapport och visar att det går trögt med jämställdheten – både i Kronoberg och i landet.

Resultaten visar bland annat att sjukfrånvaron är högre, att deltid är vanligare och att arbete på kvällar och helger är vanligare i de kvinnodominerande yrkesgrupperna. Dessutom är antalet medarbetare per chef högre i de kvinnodominerande yrkesgrupperna.

Könstraditionell arbetsmarknad i Kronoberg

Situationen i Kronoberg skiljer sig inte nämnvärt med Sverige i stort. Här arbetar kvinnor och män generellt inom olika sektorer. Många arbetsplatser domineras av det ena eller andra könet. Kvinnor arbetar i högre grad inom offentlig sektor med människor inom vård- eller omsorgsyrken, medan män i högre grad arbetar inom privat sektor med industri- eller teknikyrken. Kvinnor i länet arbetar oftare deltid än vad män gör.

– Kronoberg är historiskt sett ett län med en tydlig könstraditionell arbetsmarknad, alltså att kvinnor arbetar inom kvinnodominerade yrken och män inom mansdominerade. Vad det beror på är svårt att säga. Därför är det än viktigare att frågan fortsätter att lyftas, säger Jaqueline Eejkestorm, strateg för mänskliga rättigheter och jämställdhet på Länsstyrelsen Kronoberg.

Att arbeta för en mer jämställd och jämlik arbetsmarknad kan exempelvis påverka arbetsförhållanden och löner, där vi ser skillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrken.

– Det kan handla om att arbeta med att förändra könsstereotypa yrkes- eller utbildningsval eller att arbeta för bättre arbetsvillkor och förutsättningar inom kvinnodominerade yrken, så att fler kvinnor vill och orkar arbeta heltid och att kvinnodominerade yrken upplevs som mer attraktiva, säger Jaqueline Eejkestorm.

Åtgärder för ökad jämställdhet

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länen utifrån regionala förhållanden och förutsättningar. Under de kommande åren är frågan om ekonomisk jämställdhet ett nationellt prioriterat område.

– De ojämställda arbetsvillkoren påverkar kvinnors ekonomi och hälsa negativt och det behöver vi komma till rätta med. Här krävs samverkan i länet och åtgärder för att utvecklingen ska gå i rätt riktning. Vi vill stötta kommunerna och regionen i deras arbete med jämställda arbetsvillkor och den här rapporten ger ett bra underlag för det fortsatta arbete, säger Maria Arnholm, landshövding.

Fakta om rapporten

Rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? - En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” är ett samlat initiativ från sexton länsstyrelser och den bygger på resultat från 224 kommuner och 16 regioner. Jämförelser görs av ett antal arbetsvillkor. Man jämför den mest mansdominerade respektive den mest kvinnodominerande yrkeskategorin hos varje kommun och region.

Syftet med rapporten är att visa lokala och strukturella skillnader i arbetsvillkor men också att vara underlag för fortsatt arbetet med ekonomisk jämställdhet i kommuner och regioner. Rapporten jämför tio olika villkor, till exempel sjukfrånvaro, deltidsarbete, medarbetare per chef, möjlighet till flextid och delade turer. Forskning visar att stress, arbetstrivsel och arbetstid är faktorer som påverkar ekonomin och hälsan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss