Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fornlämningar som speglar länets historia ska väljas ut – första steget i länets nya fornvårdsstrategi

En bred grusgång leder fram till ruinen som med sina höga murar skymtar bakom de höstfärgade träden.

Bergkvara slottsruin är ett populärt besöksmål där det är bra skyltning och tillgänglig stig fram till ruinen.

Länsstyrelsen beslutade den 1 mars om en ny fornvårdsstrategi för Kronoberg som gäller 2023–2027. En fornvårdsstrategi ger Länsstyrelsen bättre förutsättningar för att planera fornvården i länet i samverkan med olika aktörer i länet.

Fornvårdstrategins mål är att:

  • det finns ett urval av lämningar som speglar länets historia
  • fornvården engagerar fler
  • det finns vårdade fornlämningar som är tillgängliga för alla
  • det finns information
  • fornvården finns med i samhällsplaneringen.

Stort intresse från länet

Ett förslag till strategin väckte stort intresse när det gick ut på remiss i början av 2022. Flera av länets aktörer ville veta mer och det fanns önskemål om att diskutera fornvården samt strategin. Landshövding Maria Arnholm bjöd därför in till ett samtal och föreläsningar på temat ”fornlämningar och möjligheter med platsutveckling”.

Mötet hölls på residenset i Växjö den 7 februari 2023 och ett 30-tal personer deltog från bland annat länets kommuner, statliga myndigheter, privata och ideella organisationer. Diskussioner fördes om hur viktigt det är att utgå från en plats, dess miljö, dess människor och förutsättningar för att underlätta för besökare att upptäcka vårt kulturarv.

Arbetet påbörjas

Nu kommer Länsstyrelsen, tillsammans med berörda aktörer, att påbörja arbetet utifrån strategins första mål, vilket blir att välja ut fornlämningar som speglar länets historia.

– Genom ett strategiskt arbete vill vi skapa bättre tillgänglighet till ett urval av lämningar, men också uppmuntra till ett större engagemang för länets fornvård, säger Birgitta Warodell, landskapsantikvarie på Länsstyrelsen Kronoberg. Fornvården har betydelse för besöksnäringen. Lämningar som exempelvis finns intill vandrings- eller cykelleder upplevs ofta som något spännande vilket skapar ett mervärde för besökarna.

– Förhistoriska miljöer är lockande då de ofta sätter fantasin i rörelse, säger länsantikvarie Heidi Vassi på Länsstyrelsen Kronoberg. Men alla platser kan bära på en intressant historia. För att kunna lyfta fram dessa miljöer är det nödvändigt att många aktörer samverkar för att vårda miljöerna på lång sikt. Vi behöver vara med och stötta lokala initiativ av vård och förvaltning av platser där det finns garantier för att de är tillgängliga för besökare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss