2017:18 Bottenfaunaundersökningar i djupare delar av Natura 2000-området Fladen 2013

Denna rapport är en uppföljning av bottenfaunans tillstånd i de djupare delarna av det marina skyddade området Fladen. Där provtagning gjorts 2013 med bottenhuggare på bottnar dominerade av sand och/eller silt. Provtagningen belyser framförallt infaunans tillstånd i dessa miljöer och är ett värdefullt komplement till utsjöbanksinventeringen 2005 samt Svenska Artprojektets marina inventeringar 2006–2007 från Fladen. 17 fynd av särskilt intressanta arter gjordes i föreliggande undersökning och speciellt glädjande är att de mycket sällsynta kräftdjuren Haploops tenuis och Haploops tubicola påträffades, dock i enstaka exemplar. Vidare visade undersökningen inga tecken på syrebrist i de provtagna sedimenten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__15&context=24