2012:12 - Hållbar framtid Länsantikvariens årsredogörelse 2011

Kulturmiljövården är anförtrodd att vara det förflutnas advokat, att påvisa kulturarvets funktion som fundament för en hållbar framtid. Kulturmiljön erbjuder ett unikt helhetsperspektiv på samhällets förändring. Vi arbetar oförtrutet mot det kulturpolitiska målet ”att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”. Vårt bästa argument är att samla in, bearbeta, förmedla och levandegöra kunskapen om denna gemensamma skatt. De övergripande målen för länsstyrelsens kulturmiljöarbete uttrycks inom kulturpolitiken som att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas och inom miljöområdet som att miljöpolitiken ska inriktas mot att […] kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Målsättningarna konkretiseras i Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_12&context=24