2011:02 - Landskapsstrategi för eklandskapet norr om Lygnern

Eklandskapet norr om Lygnern är värdefullt och viktigt att bevara ur flera aspekter. De öppna markerna med gamla grova ekar hyser stora naturvärden och skönhetsvärden, men området är också betydelsefullt för friluftsliv och kulturmiljö. Här finns ett antal rödlistade arter och en av länets få kvarvarande populationer av ekoxe. Flera betesmarker inom området uppvisar en kärlväxtflora som tyder på en lång kontinuitet av hävd. Större delen av området har historiskt varit täckt av ekskog, men idag är endast en liten del av ytan bevuxen med ek. För att naturvärdena ska bevaras krävs i första hand att ytterligare förluster av habitat hejdas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_02&context=24