2009:19 - Inventering av havs- och flodnejonöga i Halland 2008

I föreliggande rapport redovisas en inventering av havsnejonöga Petromyzon marinus och flodnejonöga Lampetra fluviatilis i 26 av Hallands kustmynnande åar och bäckar. Bägge arterna finns upptagna på den svenska rödlistan över hotade djur- och växtarter som Missgynnad (flodnejonöga) respektive Starkt hotad (havsnejonöga). Vandringshinder i form av dammkonstruktioner utgör den viktigaste orsaken till arternas tillbakagång och stora delar av de ursprungliga lek- och uppväxtområdena är idag otillgängliga. Kunskap om vilka vattendrag som fortfarande hyser livskraftiga bestånd är därför av stor vikt för framtida bevarandearbete. Inventeringen utfördes i två steg varav det första bestod i okulär inventering av lekande vuxna nejonögon och det andra steget bestod i elfiske efter nejonögonlarver.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_19&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss