2008:20 - Resultat av rikkärrsinventering i Halland 2007-2008

Inventeringen för att hitta rikkärr inom Hallands län utfördes under 2007-2008, och utgjorde en del i arbetet med Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr (2006). Efter denna första riktade inventering kan konstateras att antalet rikkärrsmiljöer i Halland är större än tidigare beräknat. Hittills har 32 rikkärr upptäckts, varav två kan betraktas som extremrikkärr. 21 av de inventerade rikkärren hyser rödlistade arter. Den rödlistade art som förekom mest frekvent var loppstarr Carex pulicaris (VU) som fanns i 19 av rikkärren. Källgräs Catabrosa aquatica (VU) observerades i ett kärr. Källblekvide Salix hastata ssp. vegeta (VU) finns i Ekered naturreservat som enda kända lokal i Halland. Majnycklar Dactylorhiza majalis (NT) observerades i tre kärr på Hallandsåsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_20&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss