2006:23 - Inventering av restaurerbara naturbetesmarker i Hylte kommun

Naturbetesmarker är en av de artrikaste miljöerna i Sverige. Århundraden av bete har skapat en unik flora och fauna. Många av dessa arter är i dag hotade på grund av förändrad markanvändning så som igenväxning, ökad gödselpåverkan och minskad eller upphörd hävd. För att förhindra att ytterligare arter försvinner har det blivit allt vanligare att restaurera igenvuxna betesmarker. Avsikten med inventeringen är att bedöma ett antal restaurerbara naturbetesmarker i Hylte kommun för att se vilka värden som finns kvar och på så vis försöka få en uppfattning om hur värdefulla de är att restaurera. De restaurerbara naturbetesmarkerna har valts ut från ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004 och från naturvårdsprojektet ”restaurering av naturbetesmarker”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_23&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss