2006:22 - Ängar och betesmarker i Halland. Resultat av inventeringen 2002-2004 samt skötselråd

Ängs- och betesmarksinventeringen utfördes 2002-2004 i hela Sverige på regeringens uppdrag. Resultatet visar hur det står till med landets ängs- och betesmarker och är viktigt vid beslutsfattande gällande fortsatt skötsel av denna typ av marker. Naturbetesmarker och slåtterängar har stor betydelse för den biologiska mångfalden eftersom dessa naturtyper är några av de mest artrika biotoperna i vårt land. Den långa kontinuerliga skötseln med slåtter och bete är också ett viktigt kulturhistoriskt inslag i vår miljö. I Sverige har vi 16 nationella miljökvalitetsmål, som riksdagen beslutat om. Dessa beskriver det miljötillstånd vi bör ha uppnått till år 2020. De miljöersättningar som finns är ett viktigt redskap för att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_22&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss