2004:02 - Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2003: Uppföljning av försurnings- och kalkningseffekter vid 54 vattendragslokaler

Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Hallands län har bottenfaunan vid 54 lokaler i rinnande vatten undersökts. Proverna har tagits i hela länet, från Stensån i söder till Stockån i norr. I år var provtagningen utökad framförallt inom Lagans, Ätrans och Viskans vattensystem. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna, men endast en var i år helt okalkad. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.Resultatet från 2003 visade på en fortsatt återhämtning på många lokaler efter de dåliga åren 1999-2001. Detta kan märkas i ökande art- och individantal samt en minskad försurningspåverkan. Orsaken till detta är ovanligt låga flöden under året samt för bottenfaunan gynnsamt väder under sommarhalvåret.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_02&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss