2001:20 Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län

Naturvårdsverket fick 1995/96 i regeringsuppdrag att i samverkan med bland annat länsstyrelserna inleda en översyn av områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Då inget nytt rikstäckande underlag tagits fram vad gäller friluftslivet uteslöts denna del ur översynen. Syftet med översynen har varit att uppdatera och revidera områden av riksintresse för naturvård utifrån det förbättrade kunskapsunderlag som kommit fram sedan förra beslutstillfället i slutet på 1980-talet. De nya kunskaperna gäller främst våtmarker, helheter i odlingslandskapet samt ängar och naturbetesmarker. För dessa naturtyper har landsomfattande inventeringar genomförts och nationella bevarandeplaner tagits fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_20&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss