04 maj 2024 klocka 10.00 - 14.00

Aktivitetsdag för att bekämpa gul skunkkalla längs Fylleån

Gul skunkalla

Länsstyrelsen och Simlångsdalens naturvårdsförening har en dag där vi tillsammans informerar och demonstrerar hur man bäst bekämpar gul skunkkalla. Alla intresserade är välkomna till denna dag där vi informerar och där vi praktiskt tillsammans bekämpar invasiva främmande arter.

Detta är ett sätt att samla fastighetsägare och andra naturintresserade att tillsammans bekämpa gul skunkkalla.

Vi träffas på Bårareds gård klockan 10:00 lördagen den 4 maj. Därifrån går vi till Fylleån för att bekämpa gul skunkkalla.

Tillsammans bekämpar vi invasiva främmande arter

För att bekämpning av invasiva främmande arter ska ge ett bra resultat är det viktigt att alla fastighetsägare hjälps åt att göra åtgärder på sin mark. En viktig åtgärd som varje fastighetsägare kan göra är att plocka bort alla blommor och frökolvar under våren och försommaren. På så sätt förhindras spridningen av gul skunkkalla. För att få bäst resultat behöver man först gräva bort plantorna för att sedan göra det igen efterhand. Det är viktigt att samla frökolvar och rotdelar i plastsäckar och lämna till den kommunala återvinningscentralen för bränning i särskild anvisad container.

Länsstyrelsen hjälper till att ge information, stöd och vägledning för fastighetsägare i arbetet mot invasiva främmande arten gul skunkkalla.

Vägbeskrivning till Bårared

Kör från Simlångsdalen mot Ryaberg/Mjälahult. När du kommer fram till Ryaberg sväng höger mot Bårared. Kör över en liten bro över Fylleån. Efter cirka 200 meter från Fylleån kommer du till Bårareds gård. Koordinater i goggles maps. 56.782609, 13.197752

Om projektet

Under perioden maj-oktober utför Länsstyrelsen i Halland ett EU projekt med bekämpning av gul skunkkalla längs Fylleåns Natura 2000 område med biflöden. Detta projekt finansieras av Grip on Life. Fylleån är förutom att vara utpekat Natura 2000-område också klassificerat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag och Ramsar-område. Fylleåns avrinningsområde finns 23 områden med värdefulla vatten och ån är en av länets mest artrika. Ån och dess stränder hyser många arter inklusive flera rödlistade och hotade arter.

Ett av flera bevarandemål för Natura-2000 Fylleån är att främmande arter, inte får förekomma på ett sätt så att det påverkar naturligt förekommande arters långsiktiga överlevnad. Främmande arter som gul skunkkalla kan hota lokala arter genom spridning, genom ändrade konkurrensförhållande mellan arter och förändring av vattengenomströmning i vattendragen.

Information om gul skunkkalla

Gul skunkkalla kommer från västra Nordamerika. I Sverige har den planterats som prydnadsväxt i fuktiga miljöer, framför allt i de södra delarna av Sverige men även i delar av Svealand. Varje planta kan ta upp till 1 kvadratmeter i anspråk och bladen kan bli 1,5 meter långa. Arten kan bilda stora bestånd som konkurrerar ut all annan naturlig vegetation. Växer den längs med vattendrag finns det en stor spridningsrisk då fröna följer med i strömmen.

Invasiva främmande arter har av människan avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till ett nytt område där de snabbt sprider sig och orsakar skada. De utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden och kan även utgöra ett hot mot människors hälsa och ekonomiska intressen.

Var:
Bårared
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss