Inventering av insekter på brandfältet vid Kallgateburg, 2013

Två år efter en större brand ca 5 km väster om Slite undersöktes framförallt skalbaggsfaunan. Som metod användes tio stora, frihängande fönsterfällor, utspridda inom ca två hektar av en genombränd öppen till gles, talldominerad barrskog. Fällorna verkade mellan den 10 maj och 24 juli 2013. Totalt påträffades ca 300 arter varav 17 skalbaggar och tre gaddsteklar är rödlistade. Av dessa är kortvingen Batrisodes hubenthali, granbarkbagge (Lasconotus jelski), viveln Dryophthorus corticalis och större vedgeting (Symmorphus murarius) klassade som nationellt hotade. Majoriteten av de funna rödlistade arterna är knutna till död ved, och då särskilt tallved. Mängden brandberoende arter var förvånansvärt få.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_2&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss