Botanisk inventering av hällmarksvegetation kring Muskmyr, Gotland

Rapporten är avsedd som ett underlag för utarbetande av skötselplan vid en eventuell reservatsbildning. I rapporten redovisas dels en översiktlig kartering av den aktuella trädsituationen inom området, dels en detaljinventering av kärlväxtfloran i 65 st provrutor (1x1m) längs sex mot myrstranden vinkelräta linjer. Vidare redovisas uppgifter från intervjuer och litteratur angående markanvändning inom det aktuella området. Slutligen redovisas ett antal förslag till, ur naturvårdssynpunkt, berättigade åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1978
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1978__1&context=30