Current warning messages in Gävleborg CountyRight now there are several weather warnings in the county. Read more about them on SMHI's website.

Nasjonaale unnebelåhkoeh (sydsamiska)

Datne lïhtseginie aktene Sveerjen vïjhte nasjonaale unnebelåhkojste – jurdarh, romerh, saemieh, sveerjesoemeladtjh vuj torneladtjh? Dellie dov leah sjïere reaktah jïh nuepieh gosse mijjine gaskesadth.

Datne edtjh eejnegen maehtedh bïevnesh dov reaktaj bïjre åadtjodh, seamma mij nasjonaale unnebelåhkoegïelide datne soptsesth jïh gusnie Sveerjesne årroeminie. Jis datne tjïeltesne årroeh mij soemengïelen, meänkielin vuj saemiengïelen reeremedajvesne dov lea aaj reakta dejnie gïeline mijjine gaskesadtedh dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh.

Mijjieh dov gïelem jïh kultuvrem vaarjelidh jïh evtiedidh

Mijjen barkoe lea dejtie nasjonaale unnebelåhkoegïelide vaarjelidh jïh evtiedidh jïh nasjonaale unnebelåhkoej nuepide dej kurltuvrem gorredidh jïh evtiedidh Sveerjesne. Mijjieh maanaj jïh noeri evtiedimmiem prioriteeredh dej kulturellen evtiedimmesne jïh dej jïjtje unnebelåhkoegïelen nåhtadimmesne. Mijjieh edtjebe aaj nasjonaale unnebelåhkojde nuepieh tsevtsiemasse vedtedh dejtie gyhtjelasside mejgujmie guhtide duehtieh jïh sjïehteleslaakan unnebelåhkoejgujmie dagkeri gyhtjelassine råårestalledh.

Leeneståvroe Stuehkesne jïh Saemiedigkie stillemem ektesne utnieh ektiedidh jïh vaaksjodh guktie Sveerjen unnebelåhkoepolitihkem tjïrrehtidh laanten tjïeltine, regionine jïh åejvieladtjine. Saemiedigkie dïedtem åtna saemide jïh dejtie saemien gïelide, mearan Leeneståvroe Stuehkesne dïedtem åtna dejtie njieljie jeatjah unnebelåhkojde jïh unnebelåhkoegïelide.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss