Långsiktig plan omarrondering Dalarnas län. Delrapport mars 2017

Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarron­dering i Dalarnas län. Det gjordes i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruks­verket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Arbetet med omarrondering har därefter fortskridit i en alltför långsam takt. Fortfarande är 534 000 ha av länets skogs- och jordbruksmark ägosplittrad. Därför har Länsstyrelsen i Dalarnas län genom regleringsbrevet för år 2017 fått i uppdrag att, i samverkan med berörda myndigheter, markägare och nä­ringen uppdatera länets långsiktiga plan för omarrondering. En delredovis­ning lämnas till Näringsdepartementet 31 mars och slutredovisning senast 15 oktober.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Mark
  • Fastighetsfrågor

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=98&context=26