Inventering av skalbaggsfaunan på gamla lövträd, PM 2011:11

På uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län genomfördes under sommaren 2009 en inventering av skalbaggsfaunan knuten till grova lövträd, ett led i arbetet med det nationella åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Syftet var att bättre kunna förstå trädens betydelse för många naturvårdsintressanta skalbaggsarter. Många trädslag har sin norra utbredningsgräns i Dalarna och det är därför viktigt att även undersöka den lägre faunans nordligaste populationer. Det hittades rödlistade arter på 22 träd. Utöver dessa bedömdes 43 träd kunna hysa höga entomologiska värden och bör inventeras med fällor. Av de totalt 147 arter som samlats in finns åtta skalbaggsarter och en klokrypare med på rödlistan plus ytterligare fyra arter tidigare varit rödlistade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_11&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss