Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2014

I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 15 vattendragslokaler i slutet av augusti 2014. 14 av vattendragen är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2 och i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av vattendragets ekologiska status. Denna bedöms utifrån ett antal kvalitetsfaktorer som antingen är biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska. Kiselalger ingår som en del av de biologiska kvalitetsfaktorerna. Den femtonde lokalen är länets regionala referensvattendrag, Gärsjöbäcken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_04&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss