Smådjur i västmanländska vatten. En studie av vattenlevande smådjur i 25 vattendrag och 5 sjöar april 2007

Inom den regionala miljöövervakningen har bottenfaunan inventerats på sträckor i biotopkarterade vattendrag som är utpekade som värdefulla (”nyckelbiotoper”). Syftet är att identifiera och följa utvecklingen hos bottenfaunan i vattendrag med höga naturvärden. Kalkeffektuppföljningens syfte är att studera om utförd kalkning har önskvärd effekt på våra försurade vattenmiljöer. Bottenfauna är en parameter som väl svarar på om vattenkvaliteten har varit tillräckligt bra (ej underskridit vissa kritiska pHvärden) under en treårsperiod. Vattenförvaltningen är mitt uppe i det så kallade kartläggningsarbetet där tillståndet hos våra vatten ska bedömas. Till sin hjälp har man bedömningsgrunder för miljökvalitet, som tas fram på uppdrag av Naturvårdsverket och som just nu håller på att revideras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_15&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss