Tyresån – Redovisning av samverkan inför omprövning enligt den nationella planen för vattenkraft och dammar

Tyresåns avrinningsområde är ca 240 km2 stort. Inom avrinningsområdet finns ca 30 sjöar och flertalet biflöden. Nedre delen av Tyresån karaktäriseras av sjöar och korta strömsträckor. Tyresån uppfyller ej miljökvalitetsnormen. Nuvarande ekologisk status är otillfredsställande Målsättningen är God ekologisk status till 2027. Det finns ett vattenkraftverk i avrinningsområdet som ska omprövas, Uddby kraftverk. Kraftverket drivs med stöd av en vattendom från 1990. Stora delar av sjöarna Albysjön och Fatburen (kraftverkets magasin) ligger inom två olika naturreservat, Alby och Tyresta. Verksamheter har funnits i området under mycket lång tid. Redan i ett räfsteting från år 1409 omnämns kvarnar vid Uddby, Wättinge (Nyfors) och Follbrink. De kulturhistoriska värdena i området är mycket höga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=60&context=39