Organiska miljögifter och kvicksilver i fisk från Stockholms län 2019

I rapporten har föroreningshalter i fisk från Stockholms län sammanställts. Underlagsmaterialet kommer olika källor; från IVL Svenska Miljöinstitutets undersökningar i olika forskningsprojekt och konsultuppdrag, från av Länsstyrelsen Stockholm finansierade analyser samt från Stockholms stads och Tyresåns vattenvårdsförbund löpande miljöövervakning. Materialet är insamlat 2019. De arter som undersökts är strömming, abborre och braxen och de ämnen som här redovisas är kvicksilver, PFAS, PCB samt klorerade dioxiner och furaner (PCDD/F).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__1&context=39