Vattenkvaliteten i Tumbaåns avrinningsområde 1997–2016

Trots genomförda åtgärder mot tillförsel av näringsämnen är övergödning fortfarande ett miljöproblem i delar av Tumbaåns tätortspåverkade avrinningsområde. För fosfor är halterna i sjöar och vattendrag relativt oförändrade sedan mätningarna inleddes 1997. Halterna av kväve visar en säkerställd minskning i flera av de vattendrag som ingår i undersökningarna. Detsamma gäller totalhalterna av organiskt kol. Den tydligaste trenden är att vattnets motståndskraft mot försurande ämnen har ökat under perioden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__77&context=39