Redovisning av åtgärdsprogram för bevarande av Tjockskalig målarmussla Unio crassus 2010-2020

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett av flera verktyg för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv och Levande sjöar och vattendrag, och till viss del övriga ekosystemrelaterade miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar även till att uppnå Aichimål 12 inom Konventionen för biologisk mångfald som handlar om att senast 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus och mål 15, delmål 15.5 i de Globala målen för hållbar utveckling om att hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter. Åtgärdsprogrammet för tjockskalig målarmussla 2006 – 2009 har koordinerats nationellt av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Hotade arter
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=30&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss