Kiselalger i Södermanlands län 2019

Medins havs-och vattenkonsulter AB fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län att utföra provtagning och analys av kiselalger i 16 vattendrag i länet. Resultaten från undersökningen redovisas i denna rapport. Kiselalger är speciellt användbara inom miljöövervakningen då de kan dels visa snabba förändringar men även återspegla förhållandena under en längre tid. Resultaten från undersökningen används inom regional miljöövervakning (RMÖ) och statusklassningen av länets vattenförekomster. Underlaget från kiselalgsundersökningar kan även användas för bedömning av miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Bara Naturlig försurning samt Ett rikt växt- och djurliv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2020_10&context=32