Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län 1990-2009

Reningsverken är uppsamlare av en stor del av samhällets påverkan på miljön. Att följa utvecklingen av halter i slam från reningsverk är därför en bra indikator på hur den generella belastningen på miljön förändras. Inom den regionala miljöövervakningen har Länsstyrelsen i Södermanlands län sammanställt halter av metaller och organiska föroreningar i slam från tillståndspliktiga reningsverk i länet. Glädjande nog har halterna av metaller och organiska ämnen i slam minskat under perioden och med få undantag underskrider halterna gällande gränsvärden för spridning av slam på jordbruksmark. Vissa av länets reningsverk kan få svårt att uppnå eventuellt nya gränsvärden för kadmium och kvicksilver.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_8&context=32