Undersökningar av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdet 2008

I Sverige bedrivs miljöarbetet utifrån 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen ska bl.a. syfta till att värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna. Regional miljöövervakning är en del av miljöarbetet och omfattar långsiktiga regelbundet återkommande studier för att följa tillstånd, trender och effekter i miljön. Miljöövervakning fungerar som underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen och åtgärder. Undersökningen som denna rapport grundar sig på är ett led i arbetet med att följa upp miljömålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Ingen övergödning”. År 2007 övergick rapportens undersökningsserie av mjukbottenfauna från nationell till regional miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_10&context=32