Jät - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Jät är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Miljön ligger i det gamla Värends centralbygder, och omfattar ett stort och kontrastrikt landskap som innefattar både Jätsbergs godslandskap och odlingslandskapet kring sockencentrat och bymiljön Östra Jät. Tillsammans bildar godslandskapet och bymiljön en pedagogisk miljö där den parallella utvecklingen av en bondby och ett godslandskap från medeltid till 1800-talets stora landskapsförändringar är väl läsbar. Småland har utmärkts av en hög andel frälsejord, högre än riket i genomsnitt under tidigmodern tid. Åtta av Kronobergs 180 inventerade herrgårdsmiljöer ingår i fem av länets riksintressen, antingen som en del eller som ett eget riksintresse.

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__9&context=54