Vegetationsklädda bottnar i Gävleborg läns kustvatten - Trendövervakning 2019

Inventering av vegetation på kustnära bottnar i Gävleborgs län har pågått sedan 2002 inom ett marint miljöövervakningsprogram. År 2019 utfördes inventeringen av Sveriges Vattenekologer AB och omfattade 21 dyktransekter, varav samtliga har inventerats minst en gång tidigare. Vegetationsinventeringen utfördes av dykande marinbiologer under perioden 5 - 10 augusti 2019. Inventeringen genomfördes enligt standardmetodiken för den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar på svenska ostkusten. Resultaten utgjorde underlag för bedömning av ekologisk status baserat på vegetationens djuputbredning på transekterna. Jämförelser av utvalda arters och växtsamhällens utbredning har även gjorts med tidigare års inventeringar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2020_6&context=29