Landskapet i Gävleborg

Vindkraften är på de flesta platser i länet ett nytt inslag i landskapet. Vindkraftverkens storlek och rörelse kan göra att landskapsbilden förändras och därmed människors upplevelse och relation till landskapet. För att diskutera och utreda vilka områden som kan vara känsliga respektive tåliga för en vindkraftutbyggnad samt minimera en eventuell negativ påverkan på landskapet är landskapsanalys ett bra verktyg att arbeta med i fysisk planering och tillståndsprocesser. Syftet med denna rapport är att ta fram planeringsunderlag i form av en översiktlig landskapsanalys på regional nivå. Den geografiska avgränsningen för analysen är länet. Eftersom skalnivån är på länsnivå blir generaliseringsgraden hög, vilket i sin tur gör att det är landskapets stora drag som hanteras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_21&context=29