Sjöhjortronets lämplighet som indikator för miljömålen Bara naturlig försurning,Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. Statistisk analys av inventeringsresultat från Blekinge, Skåne, Kronoberg och Jönköpings län.

Detta är en första delrapport från undersökningen av lämpliga indikatorarter för stabila vattenmiljöer och artrikedom. Den rödlistade makroskopiska cyanobakterien sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) har föreslagits som en lämplig indikator. För att undersöka om så är fallet har 29 sjöar i Blekinge, Skåne, Kronoberg och Jönköpings län inventerats på förekomst av sjöhjortron, fisk och makrofyter (växter synliga för blotta ögat). Olika statistiska metoder har använts för att undersöka om sjöar med och utan sjöhjortron skiljer sig åt beträffande artsammansättning och vattenkemi. Resultaten har visat att sjöar med sjöhjortron har lägre pH, alkalinitet, lägre näringshalter och klarare vatten än de utan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_10&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss