Vildsvin

I Sverige har vi flera myndigheter som ansvarar för förvaltningen av vildsvin på olika nivåer. Länsstyrelsens roll är bland annat att främja samverkan mellan olika intressenter och ta fram övergripande riktlinjer.

 

Förvaltning av vildsvin i Dalarnas län

Det långsiktiga nationella målet är att få till stånd en livskraftig, frisk och kontrollerad population av vildsvin, anpassad till regionala och lokala förutsättningar. Då vildsvin är en art som kan orsaka svåra skador på gröda och mark innebär det att stora hänsyn måste tas till de areella näringarna i vildsvinsförvaltningen och att lokala initiativ till samarbete mellan jägare och markägare måste tas för att säkerställa en ansvarsfull förvaltning

Förvaltningsplan för klövvilt i Dalarnas län Pdf, 1.3 MB.

2021 påbörjades arbetet med ändringar i förvaltningsplanen för vildsvin i Dalarnas län. Planen förvätas publiceras i år.

Ordinarie jakt efter vildsvin

Vildsvinsstammen regleras i huvudsak genom jakt. För den ordinarie jakten gäller följande:

  • Sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad.
  • Årsungar får jagas året runt.
  • Jakttiden för vuxna vildsvin är 1 april till 31 januari.
  • Jakt efter vildsvin med hjälp av hund är tillåtet 1 augusti till 31 januari.
  • Eftersökshund ska kunna vara på plats inom högst två timmar efter påskjutning.
  • Etiken vid vildsvinsjakt är lika viktig som för annat vilt.

För att få till en bra förvaltning behövs samverkan och samförstånd mellan markägare, brukare och jägare. En tydlig framgångsfaktor är att man på lokal nivå kommer överens om målen med förvaltningen, samt hur man bäst förvaltar vildsvinen i området.En tydlig förankring hos markägare är viktig, för att till exempel få information om skador. Jägarna är de som ska verkställa planerna som tagits fram i samverkan med markägare och brukare.Mallar för arrendeavtal finns bland annat framtagna av LRF och Svenska Jägareförbundet.

Markägaren har ett huvudansvar för viltvård, jakt och skador som uppstår på dennes mark. Om mark eller jakträtt arrenderas ut är det därför viktigt att sådana frågor regleras i skriftliga arrendekontrakt och jakträttsupplåtelseavtal.

Vildsvinens hemområden är vanligtvis mycket stora, ofta över 1000 hektar. Förvaltningen bör därför ske över stora områden för att man ska lyckas minimera skador.

Är målsättningen att minska populationen bör avskjutningen inriktas på vuxna hondjur. Den vanligaste grisningsperioden (tiden då kultingarna föds) är mellan januari och april. Därför bör vuxna suggor huvudsakligen jagas under hösten (september till december). Om målsättningen är att bibehålla eller öka stammen bör minst 80 procent av den totala avskjutningen utgöras av årsungar.

Rapportera avskjutningen

För att följa upp vildsvinsstammens utveckling är det viktigt att jägare och jaktlag rapporterar in sin avskjutning i Jägareförbundets webbaserade avskjutningsportal, Viltdata.

www.viltdata.se Länk till annan webbplats.

Jakt på vildsvin på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälpmedel vid vildsvinsjakt

Det finns hjälpmedel som kan underlätta jakt efter vildsvin, bland annat åtling, viltkameror och belysning.

Åtling är ett sätt att underlätta jakten på vildsvin. Det är inte detsamma som utfodring. Små fodergivor, 1–2 kilo per dygn i form av till exempel majs, ärtor, vete eller korn är lämpligt. Sprid gärna med en foderspridare. Undvik stora mängder potatis eller annan rotfrukt.

Du får inte utfodra vildsvin med animaliska biprodukter (döda djur, slaktavfall, fiskrens), matavfall, livsmedel (bröd) eller sötsaker.

I jordbrukslandskapet bör åtlar inte användas för jakt under odlingssäsong. Under denna period ska jakten koncentreras till skadebegärlig gröda. Åtlarna kan då användas som avledningsplats om de inte ligger i direkt anslutning till åkrar.

För att minska risken för lockande av vildsvin bör utfordrings- eller åtelplatser vara placerade minst 400 meter från fastighets- eller jaktmarksgräns, om inte annat avtalats i samverkan. För att undvika risken för skador och begränsa olyckor bör avståndet vara minst 1 000 meter från trafikerade vägar, känsliga grödor eller anläggningar.

Viltkameror är en typ av kamera som automatiskt tar bilder eller filmer efter att den har registrerat en rörelse, exempelvis då ett djur går förbi kameran. Som privatperson behöver du inte söka tillstånd för att använda en viltkamera på din mark. Du behöver däremot se till att det finns en skylt eller information om att det finns en kamera i området och kontaktuppgifter till dig.

Viltkamera för privat användning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sedan våren 2019 behöver du inte längre söka tillstånd för rörlig belysning vid jakt efter vildsvin. Elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning får användas i nära anslutning till jaktvapnet vid jakt efter vildsvin. Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamsvin och vildsvin, den har ännu inte påvisats i Sverige. I Europa finns ASF numera hos vildsvin i östra Europa, bl.a. i Baltikum och Polen, punktutbrott har också skett i Tjeckien och Belgien. Viruset sprids med sjuka djur, ofta vildsvin. Smittspridning kan också ske via personer, redskap, transportbilar mm. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera år i miljön, i kylt eller fryst kött från infekterade djur, och i många charkvaror.

Smittsäkerhet vid jakt

Jagar du utomlands i ASF-smittade länder eller tar emot jaktgäster från dessa länder ska du tänka på att kläder och utrustning måste rengöras inför inresa till Sverige. Du bör inte heller besöka tamgrisbesättningar eller dina åtel- eller foderplatser inom 48 timmar efter inresa. Vildsvinskött och obehandlade troféer från smittade länder bör inte tas med till Sverige då de utgör en betydande smittorisk. Tänk också på att matprodukter från dessa länder kan innehålla smitta och att matrester inte får hamna ute i markerna.

Rapportera självdöda vildsvin till SVA

Om vi får in smittan i Sverige sker det troligen som ett punktutbrott hos vildsvin. En tidig upptäckt av sjukdomen är då avgörande för en framgångsrik bekämpning och du kan hjälpa till genom att rapportera självdöda vildsvin till SVA på tel. 018-67 40 00, vilt@sva.se eller via formuläret rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.. Då kan SVA ta in prover från vildsvinet för undersökning avseende afrikansk svinpest.

Övervakning av afrikansk svinpest på SVAs webbplats Länk till annan webbplats.

Afrikans svinpest på Gård & djurhälsans webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om afrikansk svinpest och hur du förebygger att smitta sprids finns på sidan Aktuellt om smittsamma sjukdomar