Hykjeberget

Med sina branta stup, sticker Hykjeberget upp som en jätte i skogslandskapet. Berget vetter mot söder och samlar därför in mycket värme från solen. Det ger en rik och annorlunda växtlighet. Här uppifrån har man en milsvid utsikt. En vilostund vid vindskyddet kan vara skönt, efter vandringen upp på berget.

Höga höjder ger underbar utsikt

Hykjeberget är ett mäktigt berg en mil nordöst om Älvdalens samhälle. Själva toppen når upp till 594 meter över havet. Nedanför toppen stupar berget ned i en närmast lodrät bergvägg på 100 meter. Nedanför stupet finns branter fyllda med nedrasade stenblock i olika storlekar. Från bergets topp har man en vidsträckt utsikt. Berget är ett trevligt och välbesökt utflyktsmål. Läs mer under serviceinformation om vad som finns för dig som besökare.

Redan Linné besökte platsen för dess unika flora

Hykjeberget är ett riktigt sydväxtberg. Det är ett fenomen, där biologi och geologi samspelar så att speciella förhållanden skapas. Sydväxtberget har en sida som vetter mot söder, öster eller väster. Bergsstupets förmåga att magasinera värme gör att berget avger värme till sin omgivning, främst under höst och vinter. Då skapas ett bra lokalklimat som gynnar krävande växter, ofta arter som annars bara kan hittas längre söderut.

Redan 1734 besökte Linné Hykjeberget och beskrev den säregna floran nedanför bergsbranten. Här kan man finna arterna som annars är ovanliga i dessa trakter - lönn, lind, skogstry, sötvedel, getrams och gaffelbräken. Lindarna är många, fler än 40 stycken och är därför ett av Dalarnas rikaste lindbestånd.

Skog påverkad av bete och brand

Skogen i området varierar mycket eftersom höjdskillnaderna gör detsamma. Men också på grund av äldre tiders nyttjande av skogen. Här har människorna i trakten hämtat ved och virke. Och de närliggande fäbodarnas djur har betat sluttningarna. Skogsbränder var också mer vanliga. Grova, gamla högstubbar med flera sår efter bränder syns här och var i skogen. Den solexponerade, torra sluttningen är uppenbarligen mycket eldbegärlig. Omkring 1990 brann ett område i närheten av Persgrav och här syns än idag många spår efter branden.

Inte bara växter gillar branten

Många arter gynnas av den varma klippan. Här kan man få se korpen glida fram och kraxa, fjällvråk och tornfalk glidflyga. Kryper du ner på alla fyra, kanske du ser någon av de 25 olika arterna av sniglar och snäckor som har hittats här – en av Dalarnas tre rikaste platser för denna djurgrupp. På brandfältet i sydväst har ett antal sällsynta skalbaggar påträffats – alla beroende av återkommande bränder. Bergets gynnsamma lokalklimat bidrar dessutom till att här finns gott om fjärilar.

Brandtornet är rivet

Ett brandtorn fanns länge på högsta punkten. Det byggdes först av trä men ersattes under 1940-talet med ett torn med stålkonstruktion. Den brandvaktarkoja som fanns vid tornet var typisk från epoken med brandbevakning från brandtorn, som började vid sekelskiftet och slutade när brandflyget tog över under 1950-talet. Tornet revs 1993.

 

Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen Dalarna

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- Skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag för snöskoter på led på väl snötäckt mark.
- elda annat än på anvisad plats,
- tälta annat än på anvisad plats,
- skada mark, geologiska föremål, block och berg t.ex. genom att mejsla, borra och hacka. Undantag* gäller inom befintliga klätterleder.
- klättra i bergsbranter. Undantag gäller klätterleder* med hänsyn tagen till häckande fåglar**  
Du hittar beslut med tillhörande bilagor här intill.
*Se bilaga 5 / **Se bilaga 6


 Aktuellt 2015

Hela Hykjeberget skyddas
Hykjebergets naturreservat bildades som en följd av en omarrondering 1990 av Våmhus socken i Mora. Detta innebar att avgränsningen följde kommungränsen, en lösning som naturvårdsmässigt inte var så lyckad. Det har nu åtgärdats i och med att berget på Älvdalssidan har skyddats. Se det nya beslutet och skötselplanen nedan.

Invigning
Torsdag den 29 september firar vi att hela Hykjeberget har blivit naturreservat. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia är med på invigningen och tar officiellt emot sin stenbänk. Mer information kommer att läggas ut i kalendern på vår startsida.

Bänk i present
I samband med lysningen för Prins Carl Philip och Sofia Hellqvist i maj 2015, överlämnades dalfolkets gåva. Det är en bänk i röd dalasandsten (älvdalskvartsit) som har placerats på Hykjebergets topp. I bänken kommer deras namn vara inristade. På den kommer såväl kungligheter, som andra vandrare, kunna vila.

Landshövding Maria Norrfalk håller upp tavlan som föreställer utsiktsplatsen på Hykjeberget
Landshövding Maria Norrfalk med symbolen på gåvan i form av en målning av Lennart Sand.

 Fakta om Hykjeberget

Bildades: 1990 och 2015
Storlek: 126 ha
Kommun: Mora och Älvdalen
Läge: Reservatet ligger ca 10 km nordöst om Älvdalens samhälle.
Länk till hitta.se
Folder: Beställ foldrar här 
(Obs! Står under Mora i beställningslistan)
Ladda ned folder här

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight