Transport av vapen med snöskoter

Vapen får inte transporteras på eller i motorfordon vid färd i terräng. Länsstyrelsen får dock medge undantag om det finns särskilda skäl.
Skotertransport

Länsstyrelsen har beslutat om en generell dispens för transport av klass 3 + 4 vapen med snöskoter. För transport av klass 3 + 4 vapen behöver du alltså inte ansökan om en personlig dispens.

För transport av vapen med snöskoter med stöd av Länsstyrelsen generella dispens för klass-3,-4 vapen samt hagelvapen gäller följande:

 • Endast vapen klass 3, 4  samt hagelvapen får medföras.
 • Vapnet skall under transporten vara väl nedpackat i pulka, kälke eller liknande.
 • Vital del skall vara åtskild från vapnet.
 • Transport får ske endast om avståndet från det ställe där transporten börjar till det ställe där jakten avses inledas överstiger 5 km närmsta väg.
 • En förflyttning per dag tillåts.
 • Snöskoterns motor skall ha varit avstängd i minst 10 minuter innan jakten får påbörjas.
 • Jakt får inte ske närmare än 500 meter från skoterns uppställningsplats dygnet då skotern nyttjats.
 • Skoter får ej användas för att söka efter vilt.  

Visa hänsyn till renskötseln!

Pointer i action

Villkor för personlig dispens för transport av klass 1+2 vapen med skoter

 • Vapnet skall under transporten vara väl nedpackat i fodral samt förvaras i pulka, eller kälke.
 • Vapnet får ej förvaras på eller i snöskotern eller på axeln. Vital del (slutstycke, underbeslag o.d.) skall vara skild från vapnet och packas separat.
 • Position för snöskoter färdens utgångspunkt och färdens mål ska anges i X:Y koordinater. Färdvägen mellan dessa punkter ska anges på karta.
 • Transport får ske från snöskoterfärdens utgångspunkt (farbar bilväg, övernattningsställe eller liknande) till färdens mål (det ställe där jakten avses inledas) och åter om enkla avståndet överstiger 10 km.
 • Transport skall ske närmast, för snöskoter, framkomliga färdväg.
 • Dispensen gäller således ej om jakten påbörjas närmare utgångspunkten än 10 km.
 • Transportfärden mellan de två angivna punkterna får inte avbrytas för att inleda jakt.
 • Transport från snöskoterfärdens utgångspunkt till det mål som angetts för transporten och åter, får ske endast en gång per jaktdag. Snöskotern får alltså inte användas för förflyttning mellan olika jaktområden under samma jaktdag.
 • Jakt får inte bedrivas förrän 10 minuter förflutit sedan snöskoterns motor stängs av.
 • Jakt får ej bedrivas närmare snöskotern än 300 meter under dygn då denna förflyttats.
 • Jakträttsbevis för området, övriga erforderliga handlingar (samt detta beslut) skall medföras och kunna uppvisas vid kontroll.
 • Tillståndet gäller endast under förutsättning att snötäcket är sammanhängande.

  Blankett för ansökan finns i boxen till höger.

  Ansökan skickas till:
  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  Fjällförvaltningen
  Box 105
  962 23 Jokkmokk