Lövfallsberget

Lövfallsberget utgörs av en näringsrik västsluttning med grandominerad blandnaturskog. Skogen är högväxt och har stor andel asp och björk och bitvis rikt inslag av växter som skogssallad, torta, trolldruva och kransrams.

Både gran, asp och björk förekommer i riktigt grova dimensioner. I reservatet finns även en del äldre tallar som vittnar om en tidigare trädgenerations karaktär. Några av de äldre tallstubbarna bär spår efter tidigare bränder, vilket sannolikt är spår efter tidigare svedjebruk. Andelen död ved är bitvis mycket hög, dock oftast av klena dimensioner. I östra delen av reservatet återfinns en del hassel.  

Lövfallsberget hyser många intressanta arter för den som är fågelintresserad. Här häckar sparvuggla, pärluggla och den rödlistade tretåiga hackspetten.

Detta reservat är inte bara intressant för sina höga naturvärden, de kulturella spår som finns av äldre skogsbruksformer och av bete är angelägna att bevara för att förstå skogsekosystemens utveckling.Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Lövfallsberget

Bildades: 2011
Storlek: 15 ha
Kommun: Ludvika
Läge: Ca 2,5 mil väst om Ludvika
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Den statliga skogsöverens-kommelsen 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, för att skydda cirka 70000 hektar naturvårdsintressant skog på Sveaskogs marker. Detta är en av områdena som ingår i överens- kommelsen. Läs mer om skogsöverenskommelsen
Beslutsunderlag:

Beslut och skötselplan