Ramsellskogen

När man kliver ut i Ramsellskogen känns det verkligen som om man har kommit till vildmarken. De stora stenblocken, med hattar av mjuk mossa, de ståtliga träden och de små vackra skogstjärnarna gör att man tror sig vara förflyttad till en tavla av John Bauer. Kan man få syn på ett skogsväsen någonstans, borde det vara här!

Naturvärden

De främsta naturvärdena är kopplade till den brandpräglade naturskogen. Insprängt i denna finns områden med gammal gran och områden som är rika på död ved i fuktiga miljöer. Vissa delar av området är mer påverkade av sentida mänsklig aktivitet som minskat en del av områdets värde, men huvuddelen av området har höga värden för den biologiska mångfalden.

Landskap och friluftsliv

Ramsellskogen ligger i en terräng med mycket stenblock och utgör ett för denna del av länet stort sammanhängande naturskogsartat område. Antalet stigar som genomkorsar skogen är mycket få och den brandpräglade talldominerade skogen utgör en öppen och ljus miljö som samtidigt är omväxlande och böljande.

I södra änden av reservatet ligger Djuptjärnen, som drar många besökare årligen med anledning av det fina fisket. Området är dessutom lättillgängligt tack vare den gamla järnvägen som anlades för järntransport mellan Ågs bruk och Hinsen, vilken numera är en skogsbilväg som går rakt genom reservatet. 

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen

Det är dessutom inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).


 Fakta om Ramsellskogen

Bildades: 2017
Storlek: 313 ha
Kommun: Falun
Läge: Cirka 30 km nordöst om Falun.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i natura-2000. Bevarandeplanen finns i skötselplanen ovan.
Läs mer om natura-2000