Kimbäckslåtten

I Kimbäckslåtten växer en gammal tallskog där marken delvis är ganska blockrik. Detta gäller särskilt den del av reservatet där terrängen är anmärkningsvärt småkuperad. Träden är 170 år gamla. Tillväxten är låg men ökar intill bäckar och svackor i terrängen.

Här finns gott om brandljud i levande tall och torrakor, tallågor och stubbar. Spår efter minst 3 bränder har noterats i en torraka i området. Skogen i reservatet är tydligt skiktad. Längs bäcken i öster växer granskog som innehåller rikligt med död ved. Varglav har påträffats på tre ställen och reliktbock på en tall inne i den glesa skogen. En del tallar har gamla invallade stämplingar.

Smärre myrar finns i utkanten av området, bland annat en svagt excentrisk tallmosse. Berggrunden inom naturreservatet och dess omgivningar består av sandsten och jordarten utgörs av morän och torv.Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Kimbäckslåtten

Bildades: 2013
Storlek: ca 48 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 12 km sydost om Särna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-
kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen