Gryvelån

Silvergrå trädstam ligger i myr. I bakgrunden en skogsridå.

Reservatet karaktäriseras av en skogsmyrmosaik med inslag av tall och gran. I sydöstra delen finns kulturlämningar från tidigt 1600-tal. Byggnader, slagghögar och blästerugnar vittnar om myrjärnstillverkning. I området finns flera märkta stigar.Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda annat än på anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Gryvelån

Bildades: 1996
Storlek: 388 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 35 km söder om Särna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt:
Titta på skylten här
Stigkarta för området
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här