Värmlands läns författningssamling

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplats Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Havsjöskogen Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Havsjöskogen. Reservatet ligger sydost om Höljes i Torsby kommun och omfattar cirka 1 600 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:12

2021:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter i Klarälven, inom Karlstads kommun Pdf, 255.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Av säkerhetsskäl har Länsstyrelsen meddelat följande tillfälliga sjötrafikföreskrifter att gälla i samband med rivning av en bro över Klarälven.
I Klarälven, Karlstads kommun, på ett område om 100 meter norr och söder om järnvägsbron markerad i kartbilaga gäller förbud mot fartygstrafik. Förbudet gäller inte trafik som är nödvändig för att arbete på bron ska kunna utföras. Förbudet gäller den 31 maj – 31 oktober 2021.

Löpnummer: 2021:11

2021:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om upphävande av förnyade föreskrifter (17 FS 2021:1) om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare Pdf, 105.2 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen i Värmlands läns förnyade föreskrifter (17 FS 2021:1) om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare upphör att gälla fr.o.m. den 1 juni 2021.

Löpnummer: 2021:10

2021:8 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Storhöjden Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Storhöjden. Reservatet ligger nära Tolita, cirka 7 km nordväst om Kil i Kils kommun och omfattar cirka 93 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:8

2021:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för
Naturreservatet Nybrännan Pdf, 169.9 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nybrännan. Reservatet ligger sydväst om Höljes i Torsby kommun och omfattar cirka 135 ha.

Löpnummer: 2021:7

2021:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1992:13) med föreskrifter för naturreservatet Lurö skärgård inom Säffle kommun, omtryckt i (17 FS 2017:18) Pdf, 169 kB.

Beskrivning: Reservatsföreskriften C 12 och de undantag som gäller tillträdesförbudet är inte längre aktuella i samband med beslut om 18 fågelskyddsområden, samtliga belägna i naturreservatet Lurö skärgård, och har därför upphävts.

Löpnummer: 2021:6

2021:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för fågel-skyddsområden inom Naturreservatet Lurö skärgård, Säffle kommun Pdf, 1.5 MB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta 18 fågelskyddsområden på öar och skär i Vänern, inom Naturreservatet Lurö skärgård. Föreskrifter som gäller inom de områden listas i bilaga 1 till beslutet, markeras på översiktskartan i bilaga 2 till beslutet och avgränsas i detalj på kartbilagorna 3-51 till beslutet.

Löpnummer: 2021:5

2021:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Skålsåsen Pdf, 153.3 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Skålsåsen. Reservatet ligger i Karlstads kommun och omfattar cirka 22 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:4

2021:3 Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län; Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: I. Upplysningar.
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med angivande av vägnummer. Nummer inom parentes anger vägnummer för anslutande väg. I de fall väg eller vägavsnitt inte har bärighetsklass 1 anges detta, samt eventuella villkor vad gäller bärighetsklass 4, för aktuell sträcka. Även vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd anges. Allmänna vägar eller vägavsnitt där kommunen är väghållare är markerade med fetstil.
III. Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass 1 och i vissa fall annan bärighetsklass samt begränsad fordonshöjd.

Löpnummer: 2021:3

2021:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för
Naturreservatet Gatefjällsbranten Pdf, 107.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Gatefjällsbranten. Reservatet ligger väster om Koppom vid gränsen mot Norge, i Årjängs kommun och omfattar cirka 114 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:2

2021:1 Länsstyrelsen i Värmlands läns förnyade föreskrifter om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare Pdf, 105.8 kB.

Beskrivning: Med anledning av en ny förordning som upphäver den tidigare gällande förordningen har länsstyrelsen utan ändring i sak beslutat om begränsningar i frågan om att hålla vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Löpnummer: 2021:1

2020:18 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Hån Pdf, 114.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Hån. Reservatet ligger intill sjön Stora Hån, sex kilometer nordost om Sysslebäck i Torsby kommun och omfattar cirka 49 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:18

2020:17 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat om begränsningar i frågan om att hålla vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och föreskriver att deltagarantalet begränsas till 8 deltagare.

Löpnummer: 2020:17

2020:15 Länsstyrelsen i Värmlands läns lokala sjötrafikföreskrifter om hastighetsbegränsning i Åråsviken, Vänern Pdf, 358.9 kB.

Beskrivning: I syfte att förhindra negativ påverkan på djur- och naturliv inom Naturreservatet Nötön-Åråsviken i Kristinehamns kommun har länsstyrelsen meddelat följande sjötrafikföreskrift. Fem knop gäller som högsta hastighet för motordrivna farkoster inom i kartbilaga markerat område. Bemyndigandet för länsstyrelsen att utfärda dessa föreskrifter finns i 2 kap. 2 § sjötrafik-förordningen (1986:300). Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2020.

Löpnummer: 2020:15

2020:14 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:18) för Nilsby vattenskyddsområde Pdf, 216.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vattentäkten Nilsby som vattenskyddsområde för grundvattentillgång.Ändring gäller §9 i 17 FS 2018:18 så att förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära skyddszonen tas bort.

Löpnummer: 2020:14

2020:13 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:17) för Fryksta vattenskyddsområde Pdf, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vattentäkten Fryksta som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Ändring gäller §9 i 17 FS 2018:17 så att förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära skyddszonen tas bort.

Löpnummer: 2020:13

2020:12 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:16) för Högboda vattenskyddsområde Pdf, 215.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vattentäkten Högboda som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Ändring gäller §9 i 17 FS 2018:16 så att förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära skyddszonen tas bort.

Löpnummer: 2020:12

2020:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Båstnäs Pdf, 151.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Båstnäs. Reservatet ligger 18 km söder om Töcksfors i Årjängs kommun och omfattar cirka 105 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:11

2020:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Rackstadskogen Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Rackstadskogen. Reservatet ligger i Arvika kommun och omfattar cirka 28,3 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång. (jämför 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken).

Löpnummer: 2020:10

2020:8 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om körning med eldrivna terränghjulingar på golfbanor i Värmlands län Pdf, 133.5 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen i Värmlands län har beslutat att föreskriva följande undantag från förbudet att köra motordrivet fordon på barmark. (jämför 1 § första stycket terrängkörningslagen) Eldrivna terränghjulingar* får framföras inom golfbanor i Värmlands län.

*Terränghjuling definieras i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner sammantaget som ett motordrivet fordon som inte väger över 450 kg och som är avsett för person- och godsbefordran i terräng.

Löpnummer: 2020:8

2020:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Brännåsen Pdf, 133.5 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Brännåsen. Reservatet ligger i Torsby kommun och omfattar cirka 650 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:7

2020:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1991:17) med föreskrifter för Naturreservatet Inre Kilsviken Pdf, 188.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Inre Kilsviken och låta samma föreskrifter gälla för utökningen som för det tidigare skyddade området. Länsstyrelsen har också beslutat att delvis ändra föreskrifterna och skötselplanen. Reservatet, som ursprungligen bildades den 5 juni 1991, ligger ca två mil söder om Kristinehamn. Områdets geografiska utbredning, liksom utökningen, framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut.

Löpnummer: 2020:6

2020:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Havsvalladalen Pdf, 133 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Havsvalladalen. Reservatet ligger öster om Höljessjön i Torsby kommun och omfattar cirka 1 601 ha. Områdets geografiska utbred-ning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:5

2020:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Nötön-Åråsviken Pdf, 134.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nötön-Åråsviken. Reservatet ligger ca två mil söder om Kristinehamn i samma kommun och omfattar cirka 2 553 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:4

2020:3 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Edeby Pdf, 148.9 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Edeby. Reservatet ligger ca 2 mil norr om Forshaga och omfattar sedan tidigare ca 26 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 3,6 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:3

2020:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Hultberget Pdf, 109.7 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Hultberget. Reservatet, som ligger i Torsby kommun, omfattar cirka 26 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:2

2020:1 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Märramyren Pdf, 116.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Märramyren. Reservatet, som ligger i Torsby kommun, omfattar cirka 2 025 ha. Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång.

Löpnummer: 2020:1

2020:16 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare Pdf, 103.3 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat om begränsningar i frågan om att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och föreskriver att deltagarantalet i Värmlands län ska begränsas till 50.

Löpnummer: 2020:16

2020:9 Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län; Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: I. Upplysningar.
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med angivande av vägnummer. Nummer inom parentes anger vägnummer för anslutande väg. I de fall väg eller vägavsnitt inte har bärighetsklass 1 anges detta, samt eventuella villkor vad gäller bärighetsklass 4, för aktuell sträcka. Även vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd anges. Allmänna vägar eller vägavsnitt där kommunen är väghållare är markerade med fetstil.
III. Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är upplåtna.

Löpnummer: 2020:9

2019:14 Ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 102.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 27 november föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Författningen är i kraft sedan den 1 januari 2018 och gäller bland annat för Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 2 december 2019 ändrat i föreskriften. Ändringen gäller fr.o.m. den 1 januari 2020 och återfinns i det utfärdande länets författningssamling under nummer 14 FS 2019:52.
Löpnummer: 2019:14

2019:13 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Persby-Gillersberg Pdf, 151.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Persby-Gillersberg.
Löpnummer: 2019:13

2019:12 Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av landskapsbildsskydd i Filipstads kommun Pdf, 101.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att upphäva samtliga förordnanden om landskapsbildsskydd i Filipstads kommun.
Löpnummer: 2019:12

2019:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i sjötrafikföreskrifterna (17 FS 1989:16) och (17 FS 1993:25) Pdf, 161.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Lantmäteriet har uppmärksammat Sjöfartsverket på att ett sund i Kristinehamns kommun har felaktigt namn i sjökorten. Sjöfartsverket har därför ändrat i sjökorten och ersatt benämningen Varnumssundet med Vålösundet. Det aktuella sundet återfinns i två av länsstyrelsens sjötrafikföreskrifter och där under benämningen Varnumssundet. Länsstyrelsen har nu beslutat att ändra föreskrifterna så att sundet får den i sjökorten aktuella beteckningen Vålösundet.
Löpnummer: 2019:11

2019:8 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:7) för Vargtorpets vattenskyddsområde Pdf, 55.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 17 april 2018 förklarat Vargtorpets vattentäkt med delar av tillrinningsområdet som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ligger öster om Storfors tätort, Storfors kommun. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av bilagor till beslutet i dnr 513-4844-2015. Länsstyrelsen har också beslutat om föreskrifter som inskränker rätten att förfoga över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen i övrigt.
Löpnummer: 2019:8

2019:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse nr 138 A - 1970 med föreskrifter för natur-reservat inom Glava m fl kommuner (Glaskogen) Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Glaskogen. Reservatet, som bildades den 28 oktober 1970, ligger i kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Den geografiska utbredningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nyssnämnda beslut med beteckning III R11-6-67.
Löpnummer: 2019:7

2019:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1983:4) med föreskrifter för naturreservatet Hovfjället inom Torsby kommun Pdf, 178.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att dels utöka, dels delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Hovfjället. Reservatet, som bildades den 7 november 1969, ligger i Torsby kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens beslut den 14 februari 1983 i dnr 11-1211-1696-82 samt av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut i dnr 511-2535-2017.
Löpnummer: 2019:6

2019:3 Länsstyrelsen Värmlands läns föreskrifter för naturreservatet Ryen Pdf, 116.9 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Ryen. Reservatet ligger 4 km sydväst om Högboda i Grums kommun och innefattar cirka 25 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatesbeslutet.
Löpnummer: 2019:3

2019:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Åskakskölen Pdf, 89.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Åskakskölen. Reservatet ligger i Torsby kommun och omfattar cirka 1 460 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2019:2

2019:1 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Päggonätto Pdf, 89.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Päggonätto. Reservatet ligger i Torsby kommun och omfattar cirka 620 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2019:1

2019:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommun Pdf, 369 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 22 oktober 2019. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2019:10

2019:9 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommun Pdf, 307.8 kB.

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 13 augusti 2019. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2019:9

2019:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län; Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: I. Upplysningar.
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med angivande av vägnummer. Nummer inom parentes anger vägnummer för anslutande väg. I de fall väg eller vägavsnitt inte har bärighetsklass 1 anges detta, samt eventuella villkor vad gäller bärighetsklass 4, för aktuell sträcka. Även vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd anges. Allmänna vägar eller vägavsnitt där kommunen är väghållare är markerade med fetstil.
III. Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass 1 och i vissa fall annan bärighetsklass samt begränsad fordonshöjd.
Löpnummer: 2019:5

2019:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommun  Pdf, 370.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 11 april 2019. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2019:4

2018:30  Pdf, 169.3 kB, öppnas i nytt fönster. Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Skogmossen

Beskrivning:  Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Skogmossen. Reservatet ligger cirka 20 kilometer söder om Kristinehamns tätort i Kristinehamns kommun och omfattar 34,1 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer:
2018:30

2018:29  Pdf, 171.9 kB, öppnas i nytt fönster.Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Acktjärnsåsen

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Acktjärnsåsen. Reservatet ligger i Torsby kommun och omfattar cirka 31 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet. 
Löpnummer: 2018:29

2018:28 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Ösjöskogen Pdf, 169.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Ösjöskogen. Reservatet ligger 14 km nordost om Årjäng i Årjängs kommun och omfattar cirka 96 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:28

2018:27 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommun Pdf, 407.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 8 januari 2019. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2018:27

2018:26 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Trugåsen Pdf, 218.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Trugåsen. Reservatet ligger nordost om Sysslebäck i Torsby kommun. Den tillkommande delen omfattar 56 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:26

2018:25 Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av lokala bestämmelser till skydd för djurlivet i Sunne kommun Pdf, 136 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att upphäva gällande förbud mot jakt efter sjöfågel inom utpekade områden i Sunne kommun. De utpekade områdena framgår av kartan i bilaga 1 till beslutet.
Löpnummer: 2018:25

2018:24 Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av strandskydd i detaljplan i Sunne kommun Pdf, 132.7 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att upphäva strandskyddet i område för bostäder och centrumverksamhet (BC1) i detaljplan omfattande fastigheten Sundsvik 1:65 m.fl. i Sunne kommun.
Löpnummer: 2018:24

2018:23 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Hästberget, Torsby kommun Pdf, 171 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Hästberget. Reservatet ligger i Dalby församling i Torsby kommun och omfattar 46,7 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:23

2018:22 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för naturreservatet Dörrfjället, Torsby kommun Pdf, 171.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Dörrfjället. Reservatet ligger Torsby kommun och omfattar cirka 32 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:22

2018:20 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1982:18) med föreskrifter för naturreservatet Gillertjärn inom Säffle kommun Pdf, 226.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Gillertjärn. Reservatet, som bildades den 19 april 1982, ligger i Långserud, Säffle kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens beslut den 19 april 1982 i dnr 11-1211-2092-77. Genom ändringsföreskrifterna övergår förbudet att avverka eller utföra skogsvårdande åtgärder inom utpekat skötselområde samt tillståndsplikten för att avverka, röja, plantera eller utföra andra ingrepp i skogsbestånden inom reservatet i övrigt till ett generellt förbud i hela reservatet att avverka eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle. Det nya förbudet återfinns i A-föreskrifternas tionde strecksats (jämför 7 kap. 5 § miljöbalken).
Löpnummer: 2018:20

2018:19 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Kallkärret Pdf, 170.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Kallkärret. Reservatet ligger Torsby kommun och omfattar cirka 63,5 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet. Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång. (jämför 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken)
Löpnummer: 2018:19

2018:18 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Nilsby vattenskyddsområde Pdf, 387.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrad: 17 FS 2020:14

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att ett område i anslutning till vattentäkten Nilsby ska förklaras som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Vattenskyddsområdet ligger nordost om Kils tätort, Kils kommun. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av bilaga till beslutet. Inom området gäller följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen i övrigt. (jämför 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken)
Löpnummer: 2018:18

2018:17 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Fryksta vattenskyddsområde Pdf, 389.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrad: 17 FS 2020:13

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att ett område i anslutning till vattentäkten Fryksta ska förklaras som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Vattenskyddsområdet ligger öster om Nedre Fryken och Kils tätort. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av bilaga till beslutet. Inom området gäller följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen i övrigt. (jämför 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken)
Löpnummer: 2018:17

2018:16 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Högboda vattenskyddsområde Pdf, 386.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrad: 17 FS 2020:12

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att ett område i anslutning till vattentäkten Högboda ska förklaras som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Vattenskyddsområdet ligger i Kils kommun. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av bilaga till beslutet. Inom området gäller följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen i övrigt. (jämför 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken)
Löpnummer: 2018:16

2018:15 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrift om upphävande av tillfälliga föreskrifter om eldningsförbud Pdf, 135.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Föreskriften träder i kraft den 15 augusti 2018 klockan 08:00. Genom beslutet upphävs tidigare föreskrifter om eldningsförbud meddelade den 1 augusti 2018.
Verksamhet: Risk och säkerhet
Löpnummer: 2018:15

2018:14 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i Ekshärad, Hagfors kommun Pdf, 314.9 kB.

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom det på kartan markerade brandområdet Hornnäs under tiden 6 augusti 2018 – 5 september 2018. Förbudet gäller inte markägarna eller räddningstjänsten och polisen tillhörig och anlitad personal.
Verksamhet: Risk och säkerhet
Löpnummer: 2018:14

2018:13 Länsstyrelsen i Värmlands läns tillfälliga föreskrifter om eldningsförbud Pdf, 133.4 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen föreskriver om eldningsförbud utomhus i Värmlands län. Undantag från eldningsförbudet gäller för eldning på egen tomt i trädgårdsgrill och mot- svarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag. I särskilda fall får undantag från förbudet medges av räddningstjänsten i respektive kommun.
Verksamhet: Risk och säkerhet
Löpnummer: 2018:13

2018:9 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Sjögaråsen Pdf, 166.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Sjögaråsen. Reservatet ligger ungefär 2 mil nordost om Stöllet i Torsby kommun och omfattar 84 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:9

2018:8 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Torsby vattenskyddsområde Pdf, 360.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att förklara Torsby vattentäkt inklusive delar av vattentäktens tillrinningsområde som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ligger i Röjdans dalgång väster om Torsby tätort.
Löpnummer: 2018:8

2018:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Brattknölen Pdf, 167.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Brattknölen. Reservatet ligger Torsby kommun och omfattar cirka 58 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:6

2018:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Västanvik Pdf, 166.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Västanvik. Reservatet ligger cirka 7 km sydväst om Torsby tätort och omfattar cirka 57 hektar.
Löpnummer: 2018:5

2018:3 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Nötön-Åråsviken Pdf, 143.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Nötön-Åråsviken. Reservatet ligger ca 3 mil söder om Kristinehamn och omfattar sedan tidigare ca 2 200 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 14 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till beslutet.
Löpnummer: 2018:3

2018:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: I Allmänna föreskrifter och upplysningar. II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd. III Förteckning över ej numrerade kommunala gator.
Löpnummer: 2018:2

2018:12 Länsstyrelsen i Värmlands läns tillfälliga föreskrifter om totalt eldningsförbud Pdf, 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen föreskriver om totalt eldningsförbud utomhus i hela länet. I särskilda fall kan undantag från förbudet medges av räddningstjänsten i respektive kommun.Föreskrifterna träder i kraft kl. 08.00 den 25 juli 2018 och gäller tills vidare.
Verksamhet: Risk och säkerhet
Löpnummer: 2018:12

2018:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i Ekshärad kommun Pdf, 166.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom det på kartan markerade brandområdet Hornnäs under tiden 6 juli 2018 – 5 augusti 2018. Förbudet gäller inte räddningstjänsten och polisen tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2018:11

2018:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommun Pdf, 375.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 26 juni 2018. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2018:10

2018:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Vargtorpets vattenskyddsområde Pdf, 259.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att förklara Vargtorpets vattentäkt med delar av tillrinningsområdet som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ligger öster om Storfors tätort, Storfors kommun. Se beslut för områdets geografiska utbredning och zonindelning.
Löpnummer: 2018:7

2018:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för tillfällig avlysning av vattenområde vid Mörudden, Hammarö kommun Pdf, 134.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att medge användning av vattenskoter för tävling/uppvisning i vattenområde vid Mörudden, Hammarö kommun, under vissa klocktimmar den 27-29 juli 2018. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga till beslutet.
Löpnummer: 2018:4

2017:27 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Råda stormosse Pdf, 139.1 kB.
Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Råda stormosse. Reservatet ligger ca 3 km väster om Råda, och omfattar cirka 337 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:26

2017:26 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Munkmossarna Pdf, 157.1 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Munkmossarna. Reservatet ligger ca 2km väster om Älvsjöhyttan och omfattar cirka 568 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:26

2017:25 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 133.7 kB.
Beskrivning De meddelade föreskrifterna och allmänna råden gäller bland annat för Värmlands län.
Löpnummer 2017:25

2017:20 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Reito Pdf, 136.9 kB.
Beskrivning Reservatet ligger ca 10 km norr om Östmark i Torsby kommun och omfattar cirka 80 hektar.
Löpnummer 2017:20

2017:17 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1980:48) med föreskrifter för naturreservatet Millesviks skärgård inom Säffle kommun Pdf, 195.8 kB.
Beskrivning Genom ändringsföreskrifterna övergår tillståndsplikten för avverkning, röjning eller andra ingrepp i skogsbestånden till förbjud att avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar. Det tillkommande förbudet återfinns under punkten
Löpnummer 2017:17

2017:15 Ändring i föreskrifter för naturreservatet Kummelön inom Kristinehamns kommun Pdf, 145.9 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Kummelön. Ändringsföreskrifterna möjliggör uppförande och användning av en eldplats i reservatet.
Löpnummer 2017:15

2017:14 Föreskrifter för djurskyddsområde på Kyrkholmen, Säffle kommun Pdf, 194 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har inrättat ett djurskyddsområde på Kyrkholmen i sjön Värmeln för att ge särskilt skydd åt häckande fåglar på del av fastigheten Björnö 1:8. Följande föreskrifter ska gälla för området.
Löpnummer 2017:14

2017:13 Sammanställning enligt trafikförordningen över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län Pdf, 2.8 MB.
Beskrivning Denna sammanställning ersätter sammanställningen i 17 FS 2017:9, som därmed upphör att gälla.
Löpnummer 2017:13

2017:12 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Nordmarksmyrarna Pdf, 138.6 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nordmarksmyrarna. Reservatet ligger cirka 15 km nordväst om Filipstads tätort och omfattar cirka 252 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:12

2017:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Nordsjöskogen Pdf, 140.5 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nordsjöskogen. Reservatet ligger cirka 16 km nordöst om Ekshärads tätort i Hagfors kommun och omfattar cirka 64 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:11

2017:07 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Tegsnäset Pdf, 138.5 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Tegsnäset. Reservatet ligger ca 16 km öster om Årjäng och omfattar cirka 223 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:7

2017:06 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Stor-Älgsjön Pdf, 140.6 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Stor-Älgsjön. Reservatet ligger 12 km sydväst om Storfors tätort i Storfors och Kristinehamns kommuner och omfattar cirka 272 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till beslutet.
Löpnummer 2017:6

2017:05 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Kloften Pdf, 207.2 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Kloften. Reservatet ligger i Eda kommun, 8,5 kilometer sydost om Koppom. Den tillkommande delen omfattar cirka 75 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:5

2017:03 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för naturreservatet Öjersbyn Pdf, 20.1 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Öjersbyn. Reservatet ligger ungefär 8 km sydväst om Töcksfors tätort i Årjängs kommun och omfattar cirka 144 hektar.
Löpnummer 2017:3

2017:18 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1992:13) med föreskrifter för naturreservatet Lurö skärgård inom Säffle kommun Pdf, 201.5 kB.
Beskrivning Genom ändringsföreskrifterna övergår tillståndsplikten för att avverka, röja, plantera eller utföra andra ingrepp i skogsbestånden utöver vad som framgår av skötselplanen till ett förbud att avverka skog. Förändringen är begränsad till den del av reservat
Löpnummer 2017:18

2017:04 Länsstyrelsen i Värmlands län föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Lurö Skärgård Pdf, 137.6 kB.
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Lurö Skärgård. Reservatet ligger i Vänern ca 20 km söder om Säffle tätort och i Säffle kommun. Den tillkommande delen omfattar cirka 75 hektar.
Löpnummer 2017:4

2016

2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FORF_15 003.pdf Pdf, 555 kB. 555 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 005.pdf Pdf, 312.5 kB. 312.5 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 006.pdf Pdf, 314.7 kB. 314.7 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 007.pdf Pdf, 318.1 kB. 318.1 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 010.pdf Pdf, 935 kB. 935 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 011.pdf Pdf, 847 kB. 847 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 012.pdf Pdf, 409.8 kB. 409.8 kB 2018-07-06 14.18

2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
258 e18.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-07-06 14.32
FORF_14 003.pdf Pdf, 787.5 kB. 787.5 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 004.pdf Pdf, 615 kB. 615 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 006.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 008.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 009.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 010.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 011.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 012.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 017.pdf Pdf, 872.9 kB. 872.9 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 018.pdf Pdf, 948.9 kB. 948.9 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 019.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 022.pdf Pdf, 1006.8 kB. 1006.8 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 023.pdf Pdf, 896.2 kB. 896.2 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 024.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 025.pdf Pdf, 912.4 kB. 912.4 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 028.pdf Pdf, 315.6 kB. 315.6 kB 2018-07-06 14.33

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-15 sjötrafikföreskrift fartbegränsning Åråsviken.pdf Pdf, 402.7 kB. 402.7 kB 2020-06-04 15.12
2019-11 (Ändringar till 1993-25).pdf Pdf, 161.4 kB. 161.4 kB 2019-10-24 14.36
2019-11 (Ändringar till 1989-16 del 1).pdf Pdf, 161.4 kB. 161.4 kB 2019-10-23 16.30
2015-5 (Ändringar till 2013-5).pdf Pdf, 350.3 kB. 350.3 kB 2018-11-06 15.31
2013-5 (OBS föreskriften är ändrad).pdf Pdf, 353.7 kB. 353.7 kB 2018-11-06 15.30
2013-33.pdf Pdf, 296.8 kB. 296.8 kB 2018-11-06 15.30
2013-32 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 224.1 kB. 224.1 kB 2018-11-06 15.32
2008-89.pdf Pdf, 103.2 kB. 103.2 kB 2018-11-06 15.30
2004-50.pdf Pdf, 145.1 kB. 145.1 kB 2018-11-06 15.30
2000-19.pdf Pdf, 90.7 kB. 90.7 kB 2018-11-06 15.30
1996-14 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 95.2 kB. 95.2 kB 2018-11-06 15.32
1995-22 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 101.1 kB. 101.1 kB 2018-11-06 15.32
1993-26.pdf Pdf, 180.7 kB. 180.7 kB 2018-11-06 15.30
1993-25 (Ändringar till 1989-16 del I) (föreskriften är ändrad).pdf Pdf, 181.6 kB. 181.6 kB 2018-11-06 15.32
1993-12 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 97 kB. 97 kB 2018-11-06 15.32
1991-21.pdf Pdf, 406.3 kB. 406.3 kB 2018-11-06 15.30
1990-7.pdf Pdf, 915.1 kB. 915.1 kB 2018-11-06 15.30
1990-3.pdf Pdf, 912.9 kB. 912.9 kB 2018-11-06 15.30
1990-13.pdf Pdf, 901 kB. 901 kB 2018-11-06 15.30
1989-17.pdf Pdf, 343.8 kB. 343.8 kB 2018-11-06 15.30
1989-16 del I (OBS föreskriften är ändrad).pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2018-11-06 15.30

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2021-11.pdf Pdf, 255.8 kB. 255.8 kB 2021-06-07 11.52
1994-03.pdf Pdf, 179.1 kB. 179.1 kB 2018-11-06 11.06
1992-05.pdf Pdf, 298.9 kB. 298.9 kB 2018-11-06 11.06
1989-16 del III.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2018-11-06 11.06
1988-15.pdf Pdf, 410.2 kB. 410.2 kB 2018-11-06 11.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2004-78.pdf Pdf, 129.5 kB. 129.5 kB 2018-11-06 11.07
2004-77.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2018-11-06 11.07
2004-73.pdf Pdf, 133.1 kB. 133.1 kB 2018-11-06 11.07
2004-71.pdf Pdf, 130.9 kB. 130.9 kB 2018-11-06 11.07

Kontakt