Förebygg viltskador

Vilda djur kan skada grödor och tamdjur. Få tips om vilka förebyggande åtgärder som du kan vidta och ansök om bidrag för bland annat rovdjursavvisande stängsel och skyddsväst till hund.

Förebygga skador - tamdjur

De vanligaste skadorna orsakade av rovdjur är varg eller lodjur som skadar får. Det förekommer också angrepp på hundar orsakade av varg eller lodjur, samt enstaka angrepp av kungsörn. Skador på kor, häst, gris, biodlingar och fjäderfä är ovanligt. Antalet angrepp av rovdjur varierar stort mellan olika år.

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt, men eftersom de stora rovdjuren är skyddade (fredat vilt) används först och främst andra förebyggande åtgärder, till exempel uppsättning av rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur eller skyddsväst till jakthundar.

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion. Bidraget är på
5 kr/m, och kan lämnas för röjning en gång per år och stängsel.

Sista ansökningsdatum är den 31 oktober.

Ansökan om bidrag till röjning under rovdjursavvisande stängsel (pdf)PDF

Det vanligaste sättet att skydda sina tamdjur är att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel. Det är ett 4-5 trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med två eltrådar. Rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp efter de villkor och anvisningar som Länsstyrelsen och Viltskadecenter ger.

Enligt 11b och 11c §§ viltskadeförordningen får bidrag till förebyggande åtgärder inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter eller till företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen. I samband med beslutet tas därför en kreditupplysning på dig som söker bidrag.

Stängselbidrag för att skydda får eller getter

Länsstyrelsen i Örebro län kan betala ut stängselbidrag för näringsverksamma får- eller getbesättningar med minst 10 djur. Bidrag kan även ges till mindre besättningar med utrotningshotade lantraser. För att få bidrag krävs att man att man underhåller stängslet i minst 5 år.

I särskilda fall ges stängselbidrag för häst och nöt

Då skador på nöt är sällsynt och skador på häst extremt sällsynt ges stängselbidrag bara i särskilda fall. Bidrag kan till exempel lämnas för mindre föl- och kalvfållor av en storlek på 1-2 ha. För mer information kontakta länsstyrelsen.

Olika stängselbidrag

Det finns två olika bidrag att söka för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Vilket bidrag du ska söka beror på om du sedan tidigare fått betes- eller restaureringsstöd och marken därmed är blocklagd.

Bidrag till stängsel för dig med blocklagd mark

Om du tidigare har fått betes- eller restaureringsstöd är din mark blocklagd och du kan då söka bidrag för miljöinvesteringar för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Bidrag till stängsel på mark som inte är blocklagd

Om du inte fått bidrag tidigare eller har annan mark som ska stängslas in, till exempel skogsbete, ska du söka bidrag till icke blocklagd mark.

Checklista för rovdjursavvisande stängsel (Viltskadecenter)länk till annan webbplats
Stängsel för att förebygga skador från rovdjur (Viltskadecenter)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör din ansökan för stängsel på mark som inte är blocklagd

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag för förebyggande åtgärder mot viltskadorPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO


Kontaktperson för stängselbidrag på ej blocklagd mark
Emma Kvastegård
Mejla till Emma Kvastegård 
Telefon 010-224 86 35

Du kan söka bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga. Länsstyrelsen lämnar bidrag till de västar som rekommenderas av Viltskadecenter, vilket i dagsläget är Dogtech Pro och Wolfproof.

Vilka kan söka bidrag

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till drivande och ställande jakthundar. Vid behov kan bidrag utbetalas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5 000 kr.

Villkor för inköp av skyddsväst

 • Bidraget utbetalas i första hand för skyddsvästar som testats och rekommenderas av Viltskadecenter, det vill säga väst med el alternativt skyddsväst med vargstål.
 • Skyddsvästen ska vara inköpt under det senaste året.
 • Kvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan.

När kan bidrag ges

 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år.
 • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
 • Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett skriftligt intyg bifogas för att stärka att jakten sker i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

 • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering inlämnas till Länsstyrelsen enligt blankett som Länsstyrelsen skickar ut efter jaktsäsongen.

Bidrag delas ut så länge det finns medel tillgängliga

Du kan söka bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga. Länsstyrelsen lämnar bidrag till de västar som rekommenderas av Viltskadecenter, i dagsläget Dogtech Pro och Wolf Proof.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag för skyddsväst till hund (pdf)PDF
 2. Skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Vargpinglan är en pingla på ett reflexhalsband som kan bäras av hundar som vistas i vargrevir. Länsstyrelsen i Örebro erbjuder endast pinglor till de som bor eller jagar huvudsakligen i länet. För jakthundar är vargpinglan kostnadsfri. För övriga hundar kan pinglan köpas för 100 kronor.

Kontakta oss på orebro@lansstyrelsen.se Ange "hundpingla mot varg" i ämnesraden, och lämna uppgifter om hundras och adress att skicka pinglan till. Du kan också ringa till vilthandläggarna, som du hittar kontaktuppgifter till längst ner på sidan. 


Mer information om att förebygga rovdjursangrepp

På viltskadecenters webbplats kan du läsa mer om hur man förebygger angrepp av rovdjur, ladda ner informationsfoldrar, beställa den nya boken om stängsling, och få tips och råd.

Viltskadecenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förebygga skador - grödor

Grödor kan skadas av flera olika vilda djur och fåglar.

Om dina grödor skadas av tranor, gäss, sångsvan eller andra fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss bör du skyddsjaga.

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning. Kontakta i första hand Länsstyrelsens fågelkonsult Pär Nilsson på telefon 010-224 86 37.

Här kan du läsa mer om Tranor gäss och sångsvan

Vildsvinen kan orsaka stora skador i bland annat jordbruksgrödor och trädgårdar. Skadorna ska i första hand förebyggas genom jakt. Men det finns också andra åtgärder som att sätta elstängsel runt fält, avleda till åtlar eller vildåkrar eller putsa kantzoner.

Vildsvin

Kronhjort kan orsaka skador på barrträden genom barkgnag och barkflängning under savningstiden. På jordbruksmark varierar skadebilden under året. I första hand ska skador förebyggas genom jakt. Om jakt inte är möjlig bör man vidta andra åtgärder, till exempel sätta upp olika typer av skrämselanordningar på det skadedrabbade området. Om skadeområdet är begränsat och särskilt skadekänsligt, kan man överväga möjligheten att inhägna det med stängsel.

Kronhjort

Förebygga skador genom jakt

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Men även skyddsjakt kan bli aktuellt om det inte finns någon annan lämplig lösning.

Ordinarie jakt

För mer information om jakt, aktuella jakttider etc. se sidorna för respektive djurslag:

Älgjakt

Kronhjort

Vildsvin

Bäver

Tranor, gäss och sångsvan

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Tillstånd för skyddsjakt

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt i nedanstående fall:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.
 • Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inte heller hota artens bevarandestatus.

Använd blanketten för att rapportera från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd, till exempel skyddsjakt, jakt med slagfälla för bäver, rivning av bäverdämme och jakt med belysning vid vildsvinsjakt.

Gör din rapport så här

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett för rapport från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd (pdf)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller
   
  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Kontakt