Förebygg viltskador

Vilda djur kan skada grödor och tamdjur. Få tips om vilka förebyggande åtgärder som du kan vidta och ansök om bidrag för bland annat rovdjursavvisande stängsel och skyddsväst till hund.

Förebygga skador – tamdjur och hund

De vanligaste skadorna orsakade av rovdjur är varg eller lodjur som skadar får. Det förekommer också angrepp på hundar orsakade av varg eller lodjur, samt enstaka angrepp av kungsörn. Skador på kor, häst, gris, biodlingar och fjäderfä är ovanligt. Antalet angrepp av rovdjur varierar stort mellan olika år.

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt, men eftersom de stora rovdjuren är skyddade (fredat vilt) används först och främst andra förebyggande åtgärder, till exempel uppsättning av rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur eller skyddsväst till jakthundar.

Bidrag för rovdjursavvisande stängsel

Bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Bidrag för skyddsväst till hund

Få en vargpingla till din jakthund

Vargpinglan är en pingla på ett reflexhalsband som kan bäras av hundar som vistas i vargrevir. Länsstyrelsen i Örebro erbjuder endast pinglor till de som bor eller jagar huvudsakligen i länet. För jakthundar är vargpinglan kostnadsfri. För övriga hundar kan pinglan köpas för 100 kronor.

Kontakta oss på orebro@lansstyrelsen.se Ange "hundpingla mot varg" i ämnesraden, och lämna uppgifter om hundras och adress att skicka pinglan till. Du kan också ringa till vilthandläggarna, som du hittar kontaktuppgifter till längst ner på sidan. 


Mer information om att förebygga rovdjursangrepp

På viltskadecenters webbplats kan du läsa mer om hur man förebygger angrepp av rovdjur, ladda ner informationsfoldrar och få tips och råd.

Förebygga skador – grödor

Grödor kan skadas av flera olika vilda djur och fåglar.

Skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan

Om dina grödor skadas av tranor, gäss, sångsvan eller andra fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss bör du skyddsjaga.

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning. Kontakta i första hand Länsstyrelsens fågelkonsult Pär Nilsson på telefon 010-224 86 37.

Här kan du läsa mer om Tranor gäss och sångsvan

Skador på gröda orsakade av vildsvin

Vildsvinen kan orsaka stora skador i bland annat jordbruksgrödor och trädgårdar. Skadorna ska i första hand förebyggas genom jakt. Men det finns också andra åtgärder som att sätta elstängsel runt fält, avleda till åtlar eller vildåkrar eller putsa kantzoner.

Vildsvin

Skador på skog och gröda orsakade av kronhjort

Kronhjort kan orsaka skador på barrträden genom barkgnag och barkflängning under savningstiden. På jordbruksmark varierar skadebilden under året. I första hand ska skador förebyggas genom jakt. Om jakt inte är möjlig bör man vidta andra åtgärder, till exempel sätta upp olika typer av skrämselanordningar på det skadedrabbade området. Om skadeområdet är begränsat och särskilt skadekänsligt, kan man överväga möjligheten att inhägna det med stängsel.

Kronhjort

Förebygga skador genom jakt

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Men även skyddsjakt kan bli aktuellt om det inte finns någon annan lämplig lösning.

Ordinarie jakt

För mer information om jakt, aktuella jakttider etc. se sidorna för respektive djurslag:

Älgjakt

Kronhjort

Vildsvin

Bäver

Tranor, gäss och sångsvan

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på Riksdagens webbplats länk till annan webbplats

Tillstånd för skyddsjakt

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt i nedanstående fall:

  • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
  • Av hänsyn till flygsäkerheten.
  • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
  • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inte heller hota artens bevarandestatus.

Återrapportera jaktliga tillstånd eller beslut

Länsstyrelsen villkorar oftast beslut med att du ska återrapportera jakten, vidtagna åtgärder eller användningen av skyddsväst för hund. Du kan göra det i vår e-tjänst.

Kontakt