Bäver

Bävern kan orsaka skador, bland annat på gröda, skog, vatten och egendom. Du kan ansöka om tillstånd för att riva bäverdammar eller bedriva skyddsjakt för att förhindra skadorna.

Jakt på bäver

Allmän jakttid

I Dalarnas län är den allmänna jakttiden för bäver 1 oktober - 30 april, under den här tiden får jakträttshavaren jaga själv eller låta någon annan jaga.

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Om du behöver bedriva skyddsjakt under annan tid än den allmänna jakttiden kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande därför kunna visa att ett tillstånd behövs, exempelvis av hänsyn till:

 • allmän hälsa eller säkerhet
 • trafik- eller flygsäkerheten
 • för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar.
Mer information och ansökningsblankett finns på den här sidan, under fliken "Skyddsjakt".

Användning av slagfälla vid jakt

Fångst med slagfälla är den mest effektiva jaktmetoden. På grund av detta har Naturvårdsverket godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Men eftersom det är viktigt att fällorna används på rätt sätt är det endast särskilt utbildade fångstmän som får använda dem. Man behöver också ett särskilt tillstånd för att sätta upp slagfällor på just den fastighet där den ska användas. Länsstyrelsen kan ge tillstånd i sådana områden där det finns särskilda skadeproblem av bäver.

Vid jakt med slagfälla kan man inte utesluta felfångst av till exempel utter. Länsstyrelsen är särskilt restriktiv till fällfångst i områden med utterförekomst.

Rivning av bäverdammar

Bävern bygger dels dammbyggnader, dels hyddor. Det är inte alla bävrar som bygger hyddor, ibland gör de en bohåla genom att gräva in sig i strandbrinken eller åkanten.

Boplatsen (bäverhyddan) och den dammbyggnad som reglerar vattennivån vid boplatsen betyder mycket för bäverns möjligheter att överleva vintern. Is och för lågt vattenstånd kan orsaka att bävern få svårt att komma åt sitt matskafferi och att den inte får tillräckligt skydd. Att riva boplatser och dammbyggnader under vinterhalvåret kan därför orsaka skada och djur­plågeri. Rivning är därför förbjudet under del av eller hela året.

Bäverdammar kan skapa översvämningar och därmed skador på till exempel väg och järnväg, jordbruksmark och vattentäkter. Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad.

Bäverdammen, men inte boplatsen (bäverhyddan), får förstöras utan att söka tillstånd 1 maj–30 september. Observera att det bara är markägare och jakträttsinnehavaren som utan ansökan får tillstånd att göra ingrepp i bävrars dammar.

På platser med stor bäveraktivitet och en besvärlig skadebild rekommenderas att den allmänna jakttiden för bäver, 1 oktober-15 maj, utnyttjas.

Perioder då tillstånd krävs

 • 1 september – 30 april får tillstånd bara ges om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador. En skriftlig ansökan ska först skickas till Länsstyrelsen.
 • Tillstånd krävs året runt för att riva bävers boplats.

Ansök om tillstånd för rivning av bäverdamm

Vid en ansökan om rivning måste du som sökande kunna visa att ett tillstånd behövs, exempelvis av hänsyn till:

 • allmän hälsa eller säkerhet
 • trafik- eller flygsäkerheten
 • att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar du provat och varför dessa inte fungerar.

Ansök om rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om rivning av bäverdamm m.m  Pdf, 184.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till dalarna@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Enheten för vilt
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Förordning och föreskrifter

Jaktförordningen Länk till annan webbplats. (Bestämmelser finns i 23 a och 29 §§)

Naturvårdsverkets föreskrifter (2002:18) och allmänna råd om jakt och statens vilt Länk till annan webbplats. (Bestämmelser om slagfälla finns i 23 och 24 §§ )

Kontakt