Tovaberget

Litet platåberg med rika sluttningar

Tovaberget, bäck i sumpskog. Foto: Länsstyrelen

Mellan Sydbillingens stora sammanhängande platåberg och Brunnhemsberget ligger Tovaberget, som är ett eget litet platåberg. Naturreservatet ligger på Tovabergets västsluttning, väster om Häggum. Området har en typisk geologi för västgötska platåberg. Diabasen på toppen har skyddat de underliggande, mer lättvittrade bergarterna. Diabasen är svårvittrad vilket gör att jordmånen på bergets platå är mager. I sluttningarna ger de lättvittrade skiffrarna och kalkstenarna istället upphov till rika jordar med örtrika skogar, rik mossflora vid bäckar och extremrikkärr.

Reservatet består till största delen av kalkpåverkad natursumpskog. En stor del av sumpskogen är olikåldrig, luckig och innehåller relativt mycket död ved. Ört- och mossfloran är rik.

Extremrikkärr

I reservatet finns tre extremrikkärr. Här växer t.ex. majviva, kärrknipprot, flugblomster, tätört och slåtterblomma. Även mossfloran och landsnäckfaunan är rik.

I och nedanför den blockrika rasbranten i reservatets östra del står en grovstammig granskog med ett litet men artrikt inslag av lövträd. Här finns även ädellövträd som lind, lönn, fågelbär och ek.

Uppe på den magra diabasplatån står en mogen grannaturskog med ett stort inslag av björk och grova tallar. Förekomsten av lågor och torrträd är förhållandevis stort.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tovabergets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • fälla eller skada stående och liggande döda träd
  • gräva upp växter eller växtdelar
  • plocka eller samla in örter, gräs, mossor, lavar, svamp och ryggradslösa djur. Bär och matsvamp får dock plockas
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • cykla.

Fakta

Bildat: 2000
Areal: 32 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Tovaberget ligger strax söder om vägen som går västerut från Häggum mot Hornborgasjön. Det är ingen skyltning till reservatet och parkering saknas.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.