Båtfors - urskog vid älven

Båtfors
Vid nedre Dalälven möts du av en blandning av holmar, fjärdar och steniga strömfåror. Det är stiglös vildmark med strömmande vatten och gamla orörda skogar. Terrängen är flack, blockrik och svårorienterad, men utrustad med kompass och stövlar kan du uppleva naturen på dess egna villkor och stöta på hackspettar, sällsynta insekter och kanske ett lodjur.

Landskapet är ungt och älven har inte hunnit bilda en tydlig dalgång - istället har den brett ut sig. Holmarna är svårtillgängliga och det har aldrig lönat sig att bruka skogen. Med jämna mellanrum har skogen vid vattnet svämmat över och givit träden näring och fukt. Lövskogen med bl a gamla grova ekar är mycket rik på växter och djur. Artrikedomen i svämskogen beror dels på den näringsrika och kalkhaltiga marken, dels på att älven fungerar som temperaturutjämnare.

Den gamla skogen med sin kompott av livskraftiga, murkna och döda träd och det stabila klimatet har skapat en miljö som är idealisk för vedlevande insekter.

Av de mer än 200 rödlistade arter som observerats vid Båtfors är över hälften skalbaggar, bl a Upplands landskapsinsekt, den röda cinnoberbaggen. 

Helt opåverkad är naturen inte. De stora, bördiga älvängarna var idealiska för slåtterbruk. Höet förvarades i lador på högre mark eller på ställningar för att det inte skulle spolas bort av höga vattenflöden. När Untraverket anlades i början av 1900-talet förändrades miljön radikalt. Utebliven hävd och sänkta vattennivåer ledde till att de forna slåttermarkerna växte igen. Endast vid starka vårfloder ökar kraftbolagen vattenflödet och då återfår forsen för ett tag sitt ursprungliga utseende. 

Besök denna vildmark, men gör det med hänsyn till naturen så att den även i framtiden kan vara en fristad för mångfalden av växter och djur.

Fler bilder från Båtfors