Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Infobaltic 

Informationscentralen informerar om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Egentliga Östersjön. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syrebrist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

Stockholm skärgård
Fejan, Kapellskär Foto: Gunnar Aneer

Senaste nytt

2014-03-28
Informationscentralen tar semester under april och återkommer i maj med nytt telefonnummer
Informationscentralen tar semester under april och återkommer i början av maj. Då länsstyrelsen i Stockholm byter telefonsystem i mitten av april så blir det även nya telefonnummer.

Länsstyrelsens i Stockholm nya växelnummer blir 010-223 10 00.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön kommer att nås på 010-223 11 60.

De gamla telefonnumren gäller parallellt under ca ett år.

2014-03-28
Ny expeditionsrapport från SMHI
SMHI har åter varit ute på en utsjöexpedition med det finska forskningsfartyget Aranda. Vid denna resa besöktes Egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.

I Egentliga Östersjön, förutom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och kisel fortfarande högre än normalt. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade förbättrats något. I Gotlandsdjupet hade svavelvätehalten minskat något troligen beroende på ett tidigare inflöde. Vårblomningen pågick för fullt i södra Östersjön.

Länk till rapporten här.

2014-03-13
Första resultaten från samarbetet mellan SMHI och SYKE
Samarbetet mellan SMHI och Finlands miljöcentral (SYKE) bär nu frukt och de första resultaten har nu presenterats. SYKESs havsforskningsfartyg Aranda har under vintern undersökt Östersjöns tillstånd i ett större område än under tidigare vintrar. Undersökningarnas datainsamling täcker nu hela Östersjön.

Syretillståndet i djupvattnen är fortfarande dåligt men stormar har förbättrat situationen på 50-80 m djup. Noterbart är att fosforhalterna, speciellt i ytskiktet i Egentliga Östersjön och Bottenhavet, förhöjts jämfört med vintern 2013. För Egentliga Östersjön beror detta troligen på att fosforhaltigt vatten i den övre haloklinen blandats in i ytvattnet. Kvävehalterna var något lägre än föregående år.

Om nuvarande situation med överskottsfosfor består ökar sannolikheten för stora algblomningar av cyanobakterier i sommar.

2014-03-07
Ny rapport från SMHIs andra utsjöexpedition med Aranda 2014
SMHI:s andra utsjöexpedition med det finska forskningsfartyget Aranda i månadsskiftet februari-mars finns nu som rapport.

Rapporten visar bland annat att halterna av fosfat och silikat var högre än normalt i västra Gotlandsbassängen. Den tidigare förbättrade syresituationen i Bornholmsbassängen och Hanöbukten hade nu vänt till en försämring. I de södra delarna av Egentliga Östersjön fanns tecken på begynnande vårblomning med full blomning vid BY2 i Arkona.

2014-03-07
Informationscentralens årsrapport 2013
Nu finns informationscentralens årsrapport för 2013 klar att ladda ned.

Rapporten tar bland annat upp sommarens algblomningsförlopp, syresituationen, främmande arter och havstulpanprojektet.

2014-02-19
Första rapporten från SMHI:s utsjöexpedition med finska forskningsfartyget Aranda
SMHI:s samarbete med finska miljöcentralen SYKE och chartringen av det finska forskningsfartyget Aranda vid utsjöexpeditioner har nu gett de första resultaten. Den första expeditionen ägde rum mellan den 2 och 12 februari då Egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak besöktes. Resultaten presenteras som vanligt som en rapport från SMHI:s utsjöexpeditioner.

Av rapporten framgår bland annat att syreförhållandena i Bornholmsbassängen och Hanöbukten åter blivit något sämre. I de tre Gotlandsbassängerna sågs ingen förbättring av syresituationen utan det var helt syrefria förhållanden från 90-100 m djup och akut syrebrist från 70-90 m djup. Fosfathalterna var något förhöjda i västra Gotlandsbassängen.

Nästa expedition är planerad till nästa vecka (vecka 9).

2014-02-11
Framtidens Östersjön kan få ökad algblomning
I ett framtida Östersjön, som är fyra grader varmare och har fått en ökad försurning på grund av ökade koldioxidutsläpp, kan algblomningen bli förlängd med månad jämfört med nu.

Detta visar försök som professor Angela Wulff från Göteborgs universitet gjort i utomhusakvarier. Miljön i utomhusakvarierna simulerade ett miniekosystem i Östersjön om hundra år med förväntad ökad temperatur och koldioxidhalt.

Enligt Martin Hansson, SMHI, kan den ökade blomningen i sin tur innebära att de redan nu stora bottenytor som är döda eller lider av syrebrist blir ännu större.

Studierna är opublicerade men presenterades i Vetenskapsradion.

2014-02-03
SMHI och Finlands miljöcentral SYKE har påbörjat samarbete kring havsmiljöövervakningen
SMHI och Finlands miljöcentral SYKE inleder idag ett samarbete kring miljöövervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Samarbetet har börjat med att forskarna nu internkalibrerar sina mätinstrument och tar prover på syreläget och fosfor och kvävehalter.

SMHI och SYKE kommer nu månatligen genomföra gemensamma forskningsresor med det finska forskningsfartyget Aranda. Vilket torde innebära att SMHI inte längre behöver använda kustbevakningens fartyg. Om denna lösning på provtagning innebär att Sverige fördröjer eller stoppar bygget av ett nytt forskningsfartyg, som ersättning för det nu skrotade Argos, framgår inte klart i skrivande stund.

2014-01-21
Finska vikens år 2014 invigs officiellt idag
Finska vikens år 2014 är ett stort samarbetsprojekt mellan Finland, Estland och Ryssland. Under året kommer experter från de tre länderna att utveckla det gränsöverskridande samarbetet och tillsammans kartlägga tillståndet i Finska viken. Genom ett omfattande mätprogram och modelleringar av Finska viken kommer ny information erhållas inom nyckelområden som marin bio- och geodiversitet, fisk och fiskeri, föroreningar och ekosystemets hälsotillstånd m.m.

Projektet vill även engagera medborgare som bor längs Finska vikens kust och skapa ett samarbete mellan både den privata och offentliga sektorn. Under Finska vikens år 2014 arrangeras över hundra evenemang för forskare, lärare, skolelever och andra medborgare.

Som avslutning på temaåret är det tänkt att experter från de tre länderna skriver en deklaration för Finska viken som ska överlämnas till beslutsfattarna. Tanken är att miljöministrarna från de ingående länderna ska skriva under deklarationen som innebär att kuststaterna förbinder sig att främja ett hållbart utnyttjande av Finska viken.

2014-01-15
Fortsatt dålig syresituation i Egentliga Östersjön
SMHI har i samarbete med bl.a. Sveriges lantbruksuniversitet karterat Egentliga Östersjöns syresituation hösten (augusti-oktober) 2013. Den allvarliga syresituation som påverkat Östersjön under hela 2000-talet fortsätter. Enligt de preliminära resultaten beräknas omkring 15 % av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara helt syrefria och omkring 30 % lida av akut syrebrist.

Mätningar från en utsjöexpedition i december visar på något bättre syrevärden i Arkona och Bornholmsdjupet troligen på grund av tre mindre inflöden av syrerikt vatten under senhösten.

2014-01-10
Regeringen ger klartecken för nytt miljöövervakningsfartyg
Strax före jul kom regeringen med beskedet att man är ett steg närmare att få fram en ersättare till skrotade forskningsfartyget Argos. Sveriges Lantbruksuniversitet och SMHI får i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter sätta igång med en förprojektering för ett nytt fartyg. En rapport ska lämnas till regeringen senast 15 augusti i år.

2013-10-30
HaV klar med utredning om tillståndet i Hanöbukten

Havs- och vattenmyndigheten är nu klar med sin utredning om tillståndet i Hanöbukten och lämnade igår över en rapport om Hanöbukten till miljödepartementet.

HaV kan trots omfattande undersökningar inte finna någon enskild orsak till de problem som iakttagits. Man tror att havsmiljön i bukten troligen avspeglar läget för hela södra Östersjön.

HaV föreslår att regeringen förstärker de miljöövervakningsprogram som pågår i området och drivs av länsstyrelserna i Skåne och Blekinge. HaV vill satsa sex miljoner kronor för fortsatt utredning av miljösituationen i Hanöbukten vid Skånes ostkust.

2013-10-18
Sommarens algblomning summerad
SMHI har nu summerat sommarens algblomning. Årets algblomning var långvarig och började med en mindre ytansamling söder om Gotland den 19 juni. De sista splittrade ytansamlingarna syntes den 30 augusti i Finska viken och i nordöstra Egentliga Östersjön. Blomningarna var som mest omfattande i senare delen av juli. De områden som hade flest blomningsdagar var södra Egentliga Östersjön öster om Bornholm samt yttre delen av Finska viken. Trots den långvariga och tidvis omfattande blomningen så var den svenska kusten förhållandevis skonad från påslag av ytansamlingar. På flera av kustbevakningsflygets bilder som publicerades på kustbevakningens hemsida under sommaren kan man se ytansamlingar strax utanför Skåne och Gotlandskusten som tydligen aldrig kom in till stränderna.

2013-10-14
Oförändrat syreläge i sydvästra Östersjön
Vid SMHI:s provtagning 7-8-oktober i bl.a. Arkona- och Borholmsbassängen konstaterades inga större förändringar i bottenvattnets syrehalt, jämfört med provtagningen den 24 september, förutom att det blivit något bättre syrehalter i Arkonabassängen. Inget svavelväte uppmättes. Närsalter och temperaturer var normala. Under expeditionen pågick ett inflöde genom Öresund.

2013-10-09
Svartmunnad smörbult fångad vid Muskö
Sveriges lantbruksuniversitet gick idag ut med ett pressmeddelande att man vid provfiske utanför Muskö fångat den främmande arten svartmunnad smörbult, Neogobius melanostomus. Det är det första säkra fyndet i Stockholms län. Vid provfisken har man i år även fångat den på två andra nya lokaler, Torhamn i Blekinge och i Bråviken.

Arten är redan etablerad i Karlskrona och Visbyområdet. Det är troligt att arten nu kommer att etablera sig längs hela den svenska ostkusten. Frågan är hur långt norrut den kan etablera sig. Dess släkting, som den kan förväxlas med, svart smörbult Gobius niger finns en bit upp i Bottenhavet.

2013-10-03
Ny bedömning av ekologisk status för Finlands kust
Finlands miljöcentral har publicerat nya bedömningar av Finlands ytvattens ekologiska status. Till skillnad från den oftast goda statusen för sjöar och vattendrag är statusen för kusten sämre. Tre fjärdedelar av kustarealen har måttlig till otillfredsställande status. Särskilt Finska viken och Skärgårdshavets status anses oroväckande. I östligaste delen av Finska viken har status förbättrats tack vare vattenskyddsåtgärder och effektivare avloppsrening i St. Petersburg.

2013-10-02
Nya rön om nervgiftet BMAA som produceras av de flesta cyanobakterier
Nervgiftet BMAA har sedan länge varit misstänkt för att ha en koppling till olika nervsjukdomar som ALS, Parkinsons- och Alzheimers sjukdom. Från början ansågs BMAA komma från en kottepalm men det framgick senare att det var cyanobakterier i symbios med kottepalmen som producerade det. På senare år har forskare, bland annat svenska, kunnat visa att de flesta cyanobakterier producerar BMAA och att de sprids och kan koncentreras i näringskedjan. BMAA kan hittas fritt men ofta är det associerat till protein. Hur det kommit att associeras med protein har varit hittills varit okänt. Nu har australiska och amerikanska forskare i en rapport visat att den normalt icke proteinproducerande aminosyran BMAA kan förväxlas med aminosyran serin under proteinsyntesen.

Felinkorporering av BMAA i humant nervprotein kan förklara förmodade associationer mellan mänsklig exponering av BMAA producerad av cyanobakterier och en ökning i mängden ALS-fall. Det här visar att cyanobakterierna inte bara producerar gift med direkt verkan (lever och nervtoxiner) utan även ett nervgift som kan ackumuleras i proteiner.

Fler nyheter

Logo 
Informationsscentralen för
Egentliga Östersjön

Telefon: 08-7855118
Fax: 08-6515750
E-post: informationscentral.stockholm
@lansstyrelsen.se
 
Kontaktpersoner
Sture Nellbring: 08-7854323
Sonja Råberg: 08-7854268
 
 

Algblomingar

Båtbottentvätt

Främmande arter

Länk till Informationscentralerna i Bottniska viken och i Västerhavet

Rapportera döda sälar till Naturhistoriska riksmuseet Tel: 08-519 551 44

Rapportera in främmande arter i våra kustvatten