Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Infobaltic 

Informationscentralen informerar om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Egentliga Östersjön. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syrebrist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

Stockholm skärgård
Fejan, Kapellskär Foto: Gunnar Aneer

Senaste nytt

2014-11-21
Expeditionsrapport från SMHIs novemberprovtagning i Östersjön.
Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön. Vid stationen BY1 i Arkonabassängen uppvisade samtliga närsalter förhöjda värden.

I Bornholmsbassängen och Hanöbukten förekom akut syrebrist (<2 ml/l) från djup överstigande 70 meter. I östra Gotlandsbassängen förekom helt syrefria förhållanden från djup överstigande 125 meter (vid BY20 redan från 80 m) och akut syrebrist från 60 -80 meters djup. I västra Gotlandsbassängen var syresituationen allvarlig då akut syrebrist redan förekom från djup överstigande 70 meter och svavelväte från 80-90 meters djup.

2014-11-14
Finska Östersjöportalen stängs vid utgången av 2014
Informationcentralen kompletterar ofta sitt informationsflöde om algblomningar m.m. med information från den finska Östersjöportalen. Efter nyår kommer den att läggas ned och informationen flyttas till andra platser på webben. Efter att Östersjöportalen stängts leder de gamla länkarna automatiskt till den nya adressen.

Östersjö-informationen på webben förnyas från och med början av 2015. Innehållet i den gemensamt upprätthållna ostersjoportalen.fi-tjänsten slås ihop med och blir en del av Finlands miljöcentral SYKE:s, miljöministeriets och Meteorologiska institutets övriga webbtjänster. Östersjöportalen i dess nuvarande form stängs vid utgången av 2014.

2014-09-19
Ny främmande krabba funnen i Oxelösund
Det första svenska fyndet av den nordamerikanska brackvattenkrabban Rhithropanopeus harrisii har skett utanför Oxelösund. Krabban fångades med håv av en gymnasieklass från Nyköping som var ute på biologisk lektion i fält.

Krabban kom till Europa redan på 1870-talet och enstaka fynd av krabban förekom i södra Östersjön på 30-talet (Kiel) och i Köpenhamn 1953/54. Polen har haft en population sedan 50-talet. Det är först under 2000-talet som krabban verkar ha rört sig norrut i Östersjön med fynd i de baltiska staterna och Åbo i Finland. Fyndplatserna i Åbo har stadigt ökat varför även ett svenskt fynd var ganska väntat med tiden.

Ett svenskt föreslaget namn på krabban är vitfingrad brackvattenkrabba då den finns i brackvatten och spetsen på klorna är vitaktiga. Svenskt faktablad om arten finns på webbplatsen "Främmande arter i svenska hav".

Eventuella nya fynd av krabban (och andra främmande arter) bör rapporteras in till Artdatabankens Artportal eller oss på Informationscentralen för Egentliga Östersjön.

2014-09-16
Ovanligt många döda sälar på Västkusten
Under vår och sommar har cirka 275 knubbsälar dött längs svenska Västkusten. Under den senaste veckan har det skett en markant ökning främst kring Göteborg. Det verkar som denna dödlighet hittills huvudsakligen föreligger i Kattegatt och drabbar knubbsäl. Orsaken är ännu okänd men det finns fynd av en ny influensatyp som kan vara en tänkbar orsak. Utvecklingen kan följas på vår kollegas INFOWEST hemsida.

I Egentliga Östersjön har vi endast fått in ett fåtal rapporter om döda sälar bl.a. två gråsälar vid Faludden på Gotland. Det finns alltså ännu inga tecken på att den förhöjda dödligheten nått Östersjön.

2014-09-10
Rapport från SMHIs utsjöexpedition i september
SMHI har åter genomfört en utsjöexpedition i Egentliga Östersjön med det finska forskningsfartyget Aranda. Ytvattentemperaturen var över det normala i hela området (15,6-17,5 grader Celcius) och termoklinen återfanns på 20-30 m djup. Närsalterna kväve och fosfor var normala för årstiden.

Ett inflöde av salt syrerikt vatten genom Öresund i mitten av augusti syntes nu i västra Arkonabassängen som var väl syresatt i bottenvattnet. Akut syrebrist i bottenvattnet förekom däremot i Arkonabassängens västra del samt fortsatt in i Bornholmsdjupet, Hanöbukten, station BCS III-10 (norr om Gdanskdjupet) och station BY 10 (sydost om Gotland).
Vid en extra provtagningsstation (BY9) söder om BY10 återfanns dock syrehalter på ca 3 ml/l närmast botten och upp till 100 m djup vilket indikerar att en puls med syresatt bottenvatten nått Gotlandsbassängens södra delar.
I övriga delar av Gotlandsbassängen (Gotlandsdjupet, Fårödjupet, Norrköpingsdjupet och Karlsödjupet) återfanns svavelväte i bottenvattnet. Svavelväte fanns nedanför 125 m djup i de centrala delarna av östra Gotlandsbassängen och från 75 m djup i västra Gotlandsbassängen.

Klorofyllhalterna låg under det normala på de flesta Östersjöstationerna och filamentösa cyanobakterier saknades.

2014-09-04
Finskt riksomfattande algsammandrag 2014
Finlands miljöcentral SYKE har idag publicerat en sammanfattning av årets algblomning för finska vatten. I deras sydvästra farvatten förekom mycket omfattande ytansamlingar av cyanobakterier i juli och augusti. Lokala blomningar av cyanobakterier observerades i synnerhet i de inre delarna av av Skärgårdshavet och vid Finska vikens västra kust.

2014-08-19
Utredning föreslår ett nytt forskningsfartyg för SLUs och SMHIs verksamhet.
Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade Argos. Det är rekommendationen i den utredning som gjorts av SLU, SMHI och Kustbevakningen på regeringens uppdrag.

Utredningen förordar att regeringen avsätter medel för att bygga ett helt nytt och avancerat forskningsfartyg på 63 meter. Fartyget, som beräknas kosta 430 miljoner kronor, ska rymma en besättning på 13 man och minst lika många forskare. Det ska utrustas för fiske och vattenprovtagningar med laboratorier där man kan ta in fisk och andra prover direkt från havet, samt ha flexibilitet också för andra forskningsuppdrag än SLU:s och SMHI:s regelbundna övervakning. Fartyget ska kunna stanna ute till havs 16 dagar utan att behöva fylla på bränsle eller andra förråd.

För närvarande samutnyttjar SMHI det finska forskningsfartyget Aranda, efter avtal med Finska miljöcentralen (SYKE), men med tanke på ökande krav på miljöövervakning från EU förväntas det bli svårt för länderna att i längden dela på ett enda fartyg.

2014-08-18
Årets storskaliga algblomning är över
Det har varit mycket ostadigt och molnigt över Östersjön den senaste tiden varför det varit svårt att få en heltäckande bild av algläget. Senast ytansamlingar var synliga från satellit var den 12 augusti. Finlands miljöcentral SYKE meddelar i sin senaste algöversikt den 14 augusti att endast mindre algblomningar förekommer till havs och det var ju i finska vatten som de senaste ytansamlingarna dominerade.

Då vi har en väderprognos om fortsatt ostadigt väder drar vi nu slutsatsen att årets storskaliga algblomning är över. En fortsatt ostadigt vädersituation gör att det blir svårt för cyanobakterierna att bilda nya ytansamlingar.

Ytvattentemperaturen i Östersjön börja nu sjunka något men det är fortfarande en 18-20 grader Celcius i Egentliga Östersjön. Uppvällningsfenomen längs vissa kuststräckor gör att temperaturen lokalt kan vara endast 15 grader Celcius.

Risken för lokala blomningar är i rådande väderläge liten men om det kommer in ett högtryck med svaga vindar och som stannar lite längre så ökar risken för lokala blomningar.

2014-08-08
Den storskaliga algblomningen går mot sitt slut
dagens tolkade satellitbild från SMHI var det molnigt i norra Egentliga Östersjön men ganska molnfritt i de mellersta delarna och stora delar av södra Egentliga Östersjön. I molnluckorna syns nu bara splittrade ytansamlingar O och NO om Gotland upp mot Finska vikens mynning. Ytansamlingarna ligger ute till havs och långt från Gotlandskusten. I de synliga områdena med ytansamlingar syns även att det där fortfarande pågår en produktion i vattenmassan. En mycket liten ytansamling syns utanför Bråviken och den kan eventuellt sättas i samband med den information vi fått idag om lokal algblomning på Krokholmen nära Oxelösund.

SMHI har nyligen avslutat sin senaste utsjöexpedition i Egentliga Östersjön (2-7 augusti). Stråk och ansamlingar av cyanobakterier sågs bara i den nordöstliga delen (mot Finska viken) samt i mindre mängder mellan Bornholm och Hanöbukten. Två-tre arter av cyanobakterier återfanns i tagna ytvattenprover men oftast inte i några stora mängder. Det fanns även tecken på att de var på väg att brytas ned vilket även konstaterats från en annan provtagning i Landsortsdjupet den 28 juli. Vi vill därför tro att årets storskaliga algblomning nu är i slutfasen.

Från Gotlands badplatser har inte rapporterat om alger på stränder under augusti. Från Oskarshamnsområdet har vi dock fått rapport om att gamla ytansamlingar som kom in till kusten i slutet av juli fortfarande kan ligga kvar i skyddade lägen och luktar nu mycket illa.

Ytvattentemperaturen i Östersjön är fortfarande 21-22 grader Celcius (ca 2-4 gradet varmare än åren innan) så risken för lokala blomningar är inte över. Till exempel lokala åskregn, som varit vanliga den senaste tiden, kan medföra att närsalter förs ut med regnvattnet till skyddade vattenområden där ny lokal algblomning kan uppkomma.

2014-08-04
Molnigt på dagens satellitbild
Det var mycket moln på dagens tolkade satellitbild från SMHI. I en glipa i molntäcket syns fortfarande ytansamlingar NO om Gotland och det är troligt att en stor del av tidigare sedda ytansamlingar i Finska vikens mynning och i delar av norra Egentliga Östersjön finns kvar. I en annan glipa i molntäcket syns att det pågår produktion i vattenmassan i ett område väster om Gotland till svenska fastlandet (Småland-Östergötland).

Vi har inte fått in några rapporter i helgen om algblomning på våra stränder förutom en bild från Gotska Sandön som visar att alger kommit in på strand. Många Gotländska badstränder rapporterar idag att det är algfritt.

Däremot har det kommit till vår kännedom via tidningen Barometern att två hundar i Kalmarområdet har drabbats av algförgiftning efter att ha druckit av havsvatten, varav en av dem dött.

2014-08-01
Något förbättrat algläge
dagens tolkade satellitbild från SMHI kan man se att ytansamlingarna i norra Egentliga Östersjön dragit sig något österut från svenska kusten. Det pågår dock fortfarande en produktion i vattenmassan längs kusten från norra Öland till Stockholms norra skärgård. Ytansamlingar syns utanför Gotlands norra, östra och sydvästra kust. Den största mängden ytansamlingar finns dock öster om en tänkt linje mellan Gotland och Åland.

Södra Egentliga Östersjön verkar fortfarande vara ganska fri från ytansamlingar.

Finlands miljöcentral SYKE rapporterar i sin senaste algöversikt att det fortfarande förekommer rikligt med ytansamlingar i deras sydvästliga havsområden.

Ytansamlingarna förväntas ha en NO avdrift varför risken för påslag på kust inte är så stor. Även Gotlands ostkust, som har ytansamlingar utanför, bör gynnas av denna avdrift. Idag finns heller inga rapporter om alger på Gotländska badstränder. Ytansamlingar kan ligga kvar i vikar och på stränder som nyligen fått påslag och lokala blomningar kan förekomma.

En hyfsad väderprognos inför helgen och 22-23 grader Celcius i yttvattnet i större delen av Egentliga Östersjön tyder på att de kan bli en bra badhelg i större delen av vårt område.

2014-07-31
Kustbevakningen har lagt ut bilder på ytansamlingar, tagna av kustbevakningsflyget, den 30 juli utanför mellersta och norra delen av Öland samt vid Knappelskär-Brännskär söder om Nynäshamn.

2014-07-30
Ytansamlingarna kvar i norra Egentliga Östersjön
dagens tolkade satellitbild från SMHI är det molnfritt i stora delar av norra Egentliga Östersjön men mycket moln i de mellersta och södra delarna. Man ser att ytansamlingarna i norra Egentliga Östersjön ligger kvar. Möjligen ligger de nu lite längre ut från kusten, särskilt i Stockholms skärgård. Däremellan pågår dock fortfarande en produktion i vattenmassan som kan övergå till ytansamlingar om det blir stilla väder.
För mellersta och södra Egentliga Östersjön, som är täckta av moln, är det svårt att avgöra vad som sker. Vi vet dock att Gotland haft en del påhälsningar av ytansamlingar på badstränderna, särskilt på norr och ostsidan som hade ytansamlingar nära kusten den 26 juli. På en webbkamera syns nu (kl. 10.35) att ytansamlingar är på väg in mot Visby hamn.
Skymten av en liten ytansamling utanför Karlskrona kan möjligen förklara de få rapporter om alger som vi fått in från det området i går och i förrgår.
Passerande åskväder och SMHIs väderprognos om lite kraftigare västliga vindar under torsdagen kanske kan få en effekt på ytansamlingarna så att en del blandas ned i vattenmassan.

2014-07-30
Fortsatt rikligt med ytansamlingar i västra Finska viken
Finlands Miljöcentral SYKE rapporterade i går att det fortfarande är rikligt med blomningar av cyanobakterier i Finlands sydvästra havsområden. Omfattande blomningar pågår i södra Skärgårdshavet, norra delen av Egentliga Östersjön och i västra Finska viken.

2014-07-29
Molnigt på dagens satellitbild
På dagens tolkade satellitbild från SMHI täcks större delen av Egentliga Östersjön av moln. I öppningar i molntäcket syns fortfarande ytansamlingar där de syntes för några dagar sedan. Troligen finns därför de flesta ytansamlingar kvar i tidigare omfattning under molnen.
I södra delarna av Egentliga Östersjön verkar ytansamlingarna i stort försvunnit. Vi har dock information om mindre lokala blomningar i Karlskrona skärgård.

2014-07-28
Havstulpanvarning 28 juli 2014
Vi har fått in rapporter om havstulpaner, i Södermanlands och Stockholms län samt Uppsala och Gävleborgs län. Lokala skillnader kan förekomma. För mer information gå till www.havstulpan.se / Havstulpanprojektet
I Skåne- och Blekinge län är havstulpanerna på gång men det är fortfarande i ganska små mängder men kan variera mellan olika platser.
Öland har endast enstaka observationer av havstulpaner som satt sig fast.
Runt Gotland, har det kommit stora mängder havstulpaner vid Furusund medan det är ganska varierat utmed Gotlands övriga kust.
I Västervik- Kalmar området får vi fortfarande många rapporter om havstulpaner.
Från Södermanlands län har alla våra observatörer rapporterat att det är mycket havstulpaner som har satt sig fast.
I Stockholms län har havstulpanerna börjat sätta sig fast i hela länet även om det förekommer lokala variationer.
I Uppsala – och Gävleborgs län har havstulpanerna kommit och det är hög tid att tvätta sin båtbotten.
Västernorrland- och Västerbottens län har ännu inte rapporterat in några havstulpaner.

Bra att veta:
Havstulpanprojektet har cirka 140 observatörer mellan Umeå och Limhamn. När vi har fått in ett antal rapporter om påväxt inom ett län går vi ut med en havstulpanvarning. Enstaka observationer av ett fåtal havstulpaner räcker inte för att vi ska gå ut med varningen men vi informerar ändå om dessa observationer här på hemsidan. Det förekommer alltid skillnader i samma län eller område, både när det gäller tidpunkten för fastsättning och mängden havstulpaner. Därför rekommenderar vi båtägare att själva hålla koll på sin båtbotten. Har du möjlighet att känna med handen om det finns påväxt så är det den säkraste metoden att avgöra när havstulpanerna satt sig fast i just ditt område. Det finns flera organismer som växer på båtbottnar men havstulpanerna är de enda som känns som vassa och spetsiga knottror. När havstulpanvarningen skickats ut har du ca två veckor på dig att rengöra båten. Havstulpanen är under denna tid fortfarande enkel att tvätta bort. Eftersom även annan påväxt påverkar båtens framfart i vattnet så rekommenderar vi båtägare, fr.a. motorbåtsägare, att rengöra sin båt mer än en gång per säsong. Detta för att undvika ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen från den ökade bränsleförbränning som sker vid påväxt på båtbotten.

2014-07-28
Stora ytansamlingar kom in till kusten i helgen
Enligt kustbevakningsflyget så kom det i helgen in stora ytansamlingar till Östergötlands skärgård, Oxelösund-Landsort och på Gotska sandön. Enligt SMHIs tolkade satellitbilder så fanns det som tidigare stora ytansamlingar i hela norra och mellersta Egentliga Östersjön. På dagens tolkade satellitbild var dessvärre större delen av Egentliga Östersjön molntäckt. Endast ytansamlingarna i yttre Finska viken var synliga. Det råder troligen en fortsatt risk att ytansamlingar kan komma in till kusten i de områden i norra och mellersta Östersjön som tidigare haft ytansamlingar utanför kusten.

2014-07-25
Ytansamlingarna minskar i Stockholms ytterskärgård?
Vi har fått in rapport om att ytansamlingarna utanför Sandhamn-Bullerö hade försvunnit vid middagstid. Vattnet var då grumligt-grynigt (1-2).
Vi har inga andra rapporter från övriga delar av ytterskärgården. Vi har bara fått in ett fåtal lokala algrapporter från Utlångö, norr om Oskarshamn, Ornö Fjärdlångsfjärd och Herräng. Södra Egentliga Östersjön verkar nu i stort fritt från ytansamlingar och produktion i vattenmassan.
Då ytansamlingarna finns kvar ute till havs så kan fortfarande nya ytansamlingar komma in till kust som har ytansamlingar utanför.

2014-07-25
Algöversikt från Finlandsmiljöcentral SYKE
Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger.
Rapporten visar en intressant satellitbild hur ytansamlingarna ser ut från rymden i norra Egentliga Östersjön.

2014-07-24
Ytansamlingar finns nu i hela Stockholms ytterskärgård
Vi har nu fått in rapporter om ytansamlingar i Stockholms ytterskärgård från Singö ned till Nåttarö. Mindre lokala blomningar med grynigt vatten kan förekomma även längre in i skärgården.
För övriga delar av ostkusten finns rapporter om blomningar vid Oxelösund och S:t Anna skärgård. Längre söderut och på Öland och Gotland har vi idag inte fått in några rapporter om blomningar.

2014-07-23
Ytansamlingar har nått Stockholms södra ytterskärgård
Vi har fått in rapporter om att ytansamlingar av cyanobakterier nu nått Utö, Ålö och Nåttarö. Algerna är även på väg in i Mysingen. Kustbevakningsflyget har publicerat bilder på ytansamlingar utanför Utö. Det finns även en rapport om ytansamlingar i S:t Anna skärgård.

2014-07-22
Finska SYKE rapporterar om ovanligt stora ytansamlingar i västra Finska viken
Finlands miljöcentral gick igår ut med en rapport om att det fanns ovanlig stora ytansamlingar i deras havsområden. Under helgen bildades ovanligt stora ytansamlingar i västra Finska viken. Ställvis fanns breda kilometerlånga stråk.

På den svenska sidan, som inte berörs av ovan nämnda ytansamlingar, har det varit hyfsat lugnt i helgen. Ytansamlingar har huvudsakligen hållit sig en bit ut till havs. Några rapporter har kommit in om påslag på bl.a. Böda, norra Öland, och Ihreviken, norra Gotland, och Svärdsfjärden vid Torölandet. Algerna vid Böda och Ihreviken är nu borta från stränderna. Fortsatt värme och svaga växlande vindar gör att vår tidigare prognos kvarstår.

2014-07-18
Ytansamlingar till havs. Lugnt vid kusten
Från dagens tolkade satellitbild från SMHI syns stora ytansamlingar till havs i norra Egentliga Östersjön och ned längs ostkusten till Öland och i ett brett bälte längs den Baltiska kusten. I mellersta och södra Egentliga Östersjön är ytansamlingarna mer spridda men finns bland annat öster om Öland och i Hanöbukten. Ytansamlingarna ligger oftast en bit ut till havs men var i går närmast kusten vid norra Öland. Vi vet att det ställvis sker en produktion av cyanobakterier i vattenmassan närmare kusten vilket inte syns på satellitbilderna.

Vi har idag inte fått in några rapporter om att ytansamlingarna nått kusten. Endast mindre lokala blomningar rapporterades igår från olika delar av Stockholms skärgård.

Väderprognosen för de närmaste dagarna lovar fortsatt högtrycksbetonat lugnt väder med svaga vindar med växlande vindriktningar. Detta innebär att det finns en risk för att ytansamlingarna ökar sin utbredning de närmaste dagarna. Risk för påslag av ytansamlingar på kust ökar därför längs hela svenska ostkusten. De växlande vindarna gör att det är svårt att göra en prognos var risken är som störst.

Som meddelats (nedan) från SMHIs algövervakning så är inslaget av katthårsalgen Nodularia spumigena nu dominerande i blomningarna varför man ska iakttaga försiktighet vid bad eller vistelse vid vatten som är färgat av alger. Särskilt hundar är i riskzonen då de kan dricka av vattnet eller bada och sedan slicka pälsen.

2014-07-18
Finsk rapport visar ett försämrat syretillstånd i västra Finska viken
Finlands miljöcentral (SYKE) rapporterar om resultaten av syremätningar från en forskningsexpedition i Finska viken, Bottniska viken och Östersjöns huvudbassäng. I nordöstra delen av huvudbassängen och i västra Finska viken var syretillståndet sämre än under motsvarande tid förra året. Svavelvätehalterna på djupt vatten var vid flera stationer i västra Finska viken exceptionellt höga och svavelväte observerades vid vissa stationer där det inte förekommit tidigare. I östra Finska viken och i Bottenhavet var
syresituationen god.

2014-07-17
Nya utsjöexpeditionsrapporter från SMHI
Resultaten från SMHIs senaste utsjöexpedition i Egentliga Östersjön inklusive algrapporten AlgAware finns nu för nedladdning på SMHIs webbplats.

Inga ytansamlingar av cyanobakterier syntes i det undersökta området. Troligen på grund av det blåsiga vädret. Men från algprovtagningen konstaterades att det var gott om cyanbakterier på alla stationer och att den s.k. katthårsalgen Nodularia spumigen ofta dominerade.

Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade försämrats och låg under gränsen för akut syrebrist. I sydöstra delen syntes spår av ett tidigare inflöde (februari-mars) och BY15 (öster om Gotland) var syresatt vid botten vilket inte skett sedan 2007. Helt syrefria förhållanden fanns från 90-125 m djup. Närsalterna i ytlagret var i stort normala för årstiden.

2014-07-14
Havstulpanvarning 11 juli 2014
Vi har fått in rapporter om havstulpaner runt Västervik, Loftahammar, Oxelösund samt Södertörnsområdet och södra delarna av Stockholms skärgård. Lokala skillnader kan förekomma. För mer information gå till www.havstulpan.se

I Blekinge har havstulpanerna börjat komma men det varierar fortfarande i länet.
Runt Västervik och Loftahammar har havstulpanerna kommit i stora mängder.
Från Södermanlands län har det rapporterats in havstulpaner från Oxelösundsområdet.
I Stockholms län har havstulpanerna framförallt kommit till Södertörn samt områden kring Saltsjöbaden, Utö och Nåttarö.
Från länen norr om Stockholm samt från Skåne- Öland- och Gotlands län har det ännu inte rapporterats in någon settling från våra havstulpanobservatörer.

Bra att veta
Havstulpanprojektet har cirka 140 observatörer mellan Umeå och Limhamn. När vi har fått in ett antal rapporter om påväxt inom ett län går vi ut med en havstulpanvarning. Enstaka observationer av ett fåtal havstulpaner räcker inte för att vi ska gå ut med varningen men vi informerar ändå om dessa observationer här på hemsidan. Det förekommer alltid skillnader i samma län eller område, både när det gäller tidpunkten för fastsättning och mängden havstulpaner. Därför rekommenderar vi båtägare att själva hålla koll på sin båtbotten. Har du möjlighet att känna med handen om det finns påväxt så är det den säkraste metoden att avgöra när havstulpanerna satt sig fast i just ditt område. Det finns flera organismer som växer på båtbottnar men havstulpanerna är de enda som känns som vassa och spetsiga knottror. Eftersom även annan påväxt påverkar båtens framfart i vattnet så rekommenderar vi båtägare, fr.a. motorbåtsägare, att rengöra sin båt mer än en gång per säsong. Detta för att undvika ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen från den ökade bränsleförbränning som sker vid påväxt på båtbotten.

2014-07-10
Lite lugnare på algfronten
Det senaste dygnets blåst i södra Egentliga Östersjön ser ut att ha blandat ned det mesta av ytansamlingarna på den svenska sidan. Stora ytansamlingar finns kvar i yttre delen av Finska viken och ned längs den baltiska kusten samt utanför Polen.

dagens tolkade satellitbild från SMHI syns bara spridda ytansamlingar längs svenska kusten. De största ytansamlingarna nära svensk kust finns sydost om Hoburgen och norr om Öland. Moln utanför Sörmlandskusten gör att det är lite svårare att avgöra hur mycket av de där tidigare registrerade ytansamlingarna som är kvar men mycket tyder på att det mesta blandats ned i vattenmassan.

 Lokala blomningar (vattnet är kornigt) har rapporterats in från Stockholms skärgårds inre delar (Älgö, Ljusterö och Yxlan) samt ute vid Möja. Det här är sannolikt andra arter än de som blommar ute i Östersjön men är även de potentiellt giftiga.

Väderprognosen inför helgen gör att vi inte tror att det på den svenska sidan ska återuppstå några större ansamlingar av cyanobakterier de närmaste dagarna.

2014-07-10
Dementi om att virus orsakat tånglakedöden
Det framgår nu av meddelande från ansvarig vid SVA att analyserna av döda tånglakar inte är färdiganalyserat varken på SVA eller vid referenslaboratoriet. Det är därför inte klarlagt att det rör sig om ett nytt virus som orsakat massdöden av tånglakar.

2014-07-08
Okänt virus bakom massdöd av tånglakar
I mitten av maj hittades hundratusentals döda tånglakar längs Ölands ostkust. Därefter har mängder av döda tånglakar hittats även på Gotland och längs Blekingekusten ned till Åhus i Skåne.

Halvdöda tånglakar skickades in till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och ett referenslabb i Köpenhamn. Forskarna där har nu kunnat konstatera att tånglakarna drabbats av ett okänt virus. Det är hittills endast tånglakar som drabbats av viruset.

2014-07-07
Östersjöns algblomningar börjar tidigare
Enligt en forskningsrapport från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet så börjar algblomningen i Östersjön numera cirka 20 dagar tidigare än för 35 år sedan. Forskarna har jämfört satellitbilder från perioden 1979 - 2013. Ytansamlingarnas tyngdpunkt låg omkring den 8 augusti i början på perioden. Gradvis har tyngdpunkten förflyttats och idag ligger den omkring den 19 juli - nästan tre veckor tidigare.

2014-07-04
Osäkert algläge längs svenska kusten
Algläget är svårbedömt då dagens tolkade satellitbild från SMHI visar att Östersjön i princip är molntäckt. I veckan har satellitbilder visat att det pågår blomningsaktivitet utanför svenska kusten i höjd med Norrköping, i Hanöbukten samt väster om Finska vikens mynning. Väderprognosen de närmaste dagarna tyder på ett högtrycksläge som skulle kunna gynna produktion av cyanobakterier. Prognosen är dock osäker.

Informationscentralen har fått in en rapport om blomningsaktivitet vid Vättersö (norr om Ljusterö). Tidigare rapporterad blomning i Oxelösund tycks ha blåst bort.

2014-07-01
Lokala algblomningar rapporterade
Algläget är svårbedömt då dagens tolkade satellitbild från SMHI visar att Östersjön är mer eller mindre molntäckt. Genom en lucka i molnen väster om Öland syns ett snirklande mönster som kan vara ansamling av cyanobakterier, men SMHI har svårt att tolka bilderna så nära land.   Vi har idag fått in en rapport om ytansamling av alger i en vik i Oxelösunds skärgård. SMHI har fått en rapport (27/6) från en seglare som observerat blomning utanför Kristianopel.

2014-06-27
Fortsatt lugnt på algfronten
Det rådande ostadiga vädret ser ut att fortsätta in i nästa vecka. Ytvattentemperaturen i större delen av Egentliga Österjön är bara runt 12-14 grader, något mer i den sydvästra delen. Detta medför att produktionen av cyanobakterier går på halvfart i större delen av Östersjön. Från satellitbilder syns tendenser till begynnande blomning endast i södra Östersjön i ett område öster om Rügen.

2014-06-19
Lugnt på algblomningsfronten i midsommar
Rådande kalla och lågtrycksbetonade väder och en prognos om att detta fortsätter in i nästa vecka gör att risken för algblomningar är mycket liten.
Vi vet dock från de senaste utsjöprovtagningarna i Östersjön att cyanobakterieproduktionen är på gång. Forskarna noterade skrufs i vattnet på några stationer. Det fanns ganska mycket av den ogiftiga cyanobakterien Aphanizomenon i några håvprover och även trådar av katthårsalgen Nodularia spumigena.
Om vi får in ett högtryck den närmaste tiden så finns risken att årets första ytansamlingar dyker upp.

2014-06-17
Rapport från SMHIs utsjöexpedition i Östersjön
SMHI har nu genomfört sommarens första utsjöexpedition i Egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. För Egentliga Östersjön tyder de preliminära resultaten på att fosforvärdena i ytvattnet nu är normala förutom för station BY38 (Karlsödjupet) och REF M1V1 (Kalmar sund) som fortfarande har något förhöjda värden. Oorganisk kväve var förbrukat i ytvattnet på alla stationer.

Ytvattentemperaturerna var normala för norra och centrala Egentliga Östersjön och över det normala i södra Egentliga Österjön.

Syreförhållandena i Arkonabassängens bottenvatten var mycket dålig på station BY1 (0,6 ml/L) men relativt goda på station BY2 (4,16 ml/L). Syrevärdena för Bornholmsdjupet och Hanöbukten låg kring gränsen för akut syrebrist (< 2ml/L). På station BCS III-10 i södra Egentliga Östersjön och i de södra delarna av Gotlands bassängen var bottenvattnet syresatt men på övriga stationer öster och väster om Gotland var det syrefritt. Helt syrefria förhållanden återfanns från 100-125 meters djup och akut syrebrist från ca 80 meter.

Ur algblomningssynpunkt tyder dessa resultat på att risken för stora algblomningar minskat något mot tidigare prognoser. Den rådande ostadiga vädersituationen förväntas fortsätta den närmaste tiden vilket tyder på att risken för algblomningar just är nu är mycket liten.

2014-06-09
Finska Östersjöportalen har publicerat årets algprognos
Finska Östersjöportalen och Finlands Miljöcentral SYKE har nu publicerat årets algprognos inför sommaren. Som vi befarade redan i vintras så är i år risken för algblomningar längs svenska ostkusten stor. I norra Egentliga Östersjön är risken betydlig och i Ålandshav, Finska skärgårdshavet och yttre delen av Finska viken är risken måttlig. Risken för algblomning anses liten för Bottenhavet och inre delen av Finska viken.

Algprognosen gäller risken att det bildas vidsträckta alganhopningar på öppet hav. Sommarens väder avgör i sista hand när och var det uppstår ytanhopningar av alger. Risken för ytanhopningar ökar om det är varmt och vindstilla.

2014-05-21
Havet 2013/2014 - ny rapport om miljötillståndet i svenska havsområden
Idag publicerades Havet 2013/2014 - en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från miljöövervakningen.

Havet 2013/2014 beskriver miljötillståndet och miljöproblemen i svenska havsområden. Det går bland annat att läsa om att mer koldioxid i atmosfären bidrar till att havet blir surare, om varför kustfisken mår dåligt och om samspelet mellan bottnar och fria vattenmassan. Vi får även en historisk inblick i cyanobakterieblomningar från tiden när Östersjön kallades för Littorinahavet och fram till idag. Havsörnarnas ägg visar återigen tecken på att de påverkas av miljögifter med missbildade skal och uttorkade ägg.

Havet 2013/2014 är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet.

2014-05-06
Svealandskusten 2014
Svealands kustvattenvårdsförbund har publicerat sin årsrapport för tillståndet 2013. Rapporten redovisar resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, samt artiklar från andra aktörer i regionen. Förbundets provtagningar visar att ett stort inflöde av djupvatten från Östersjön gett mycket låga syrehalter i flera av skärgårdens djupaste fjärdar.

2014-05-06
Ny rapport från SMHIs utsjöexpedition med Aranda
SMHI har åter genomfört en utsjöexpedition med finska forskningsfartyget Aranda. Inga större förändringar har skett sedan förra expeditionen. Fortsatt hyfsade syrevärden i södra Östersjön (Arkona, Bornholmsdjupet, Hanöbukten) men i större delen av Östersjön var både fosfor- och silikatvärden förhöjda. Oorganiskt kväve var förbrukat i ytvattnet i hela undersökningsområdet.

2014-03-28
Informationscentralen tar semester under april och återkommer i maj med nytt telefonnummer
Informationscentralen tar semester under april och återkommer i början av maj. Då länsstyrelsen i Stockholm byter telefonsystem i mitten av april så blir det även nya telefonnummer.

Länsstyrelsens i Stockholm nya växelnummer blir 010-223 10 00.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön kommer att nås på 010-223 11 60.

De gamla telefonnumren gäller parallellt under ca ett år.

2014-03-28
Ny expeditionsrapport från SMHI
SMHI har åter varit ute på en utsjöexpedition med det finska forskningsfartyget Aranda. Vid denna resa besöktes Egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.

I Egentliga Östersjön, förutom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och kisel fortfarande högre än normalt. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade förbättrats något. I Gotlandsdjupet hade svavelvätehalten minskat något troligen beroende på ett tidigare inflöde. Vårblomningen pågick för fullt i södra Östersjön.

Länk till rapporten här.

2014-03-13
Första resultaten från samarbetet mellan SMHI och SYKE
Samarbetet mellan SMHI och Finlands miljöcentral (SYKE) bär nu frukt och de första resultaten har nu presenterats. SYKES havsforskningsfartyg Aranda har under vintern undersökt Östersjöns tillstånd i ett större område än under tidigare vintrar. Undersökningarnas datainsamling täcker nu hela Östersjön.

Syretillståndet i djupvattnen är fortfarande dåligt men stormar har förbättrat situationen på 50-80 m djup. Noterbart är att fosforhalterna, speciellt i ytskiktet i Egentliga Östersjön och Bottenhavet, förhöjts jämfört med vintern 2013. För Egentliga Östersjön beror detta troligen på att fosforhaltigt vatten i den övre haloklinen blandats in i ytvattnet. Kvävehalterna var något lägre än föregående år.

Om nuvarande situation med överskottsfosfor består ökar sannolikheten för stora algblomningar av cyanobakterier i sommar.

2014-03-07
Ny rapport från SMHIs andra utsjöexpedition med Aranda 2014
SMHI:s andra utsjöexpedition med det finska forskningsfartyget Aranda i månadsskiftet februari-mars finns nu som rapport.

Rapporten visar bland annat att halterna av fosfat och silikat var högre än normalt i västra Gotlandsbassängen. Den tidigare förbättrade syresituationen i Bornholmsbassängen och Hanöbukten hade nu vänt till en försämring. I de södra delarna av Egentliga Östersjön fanns tecken på begynnande vårblomning med full blomning vid BY2 i Arkona.

2014-03-07
Informationscentralens årsrapport 2013
Nu finns informationscentralens årsrapport för 2013 klar att ladda ned.

Rapporten tar bland annat upp sommarens algblomningsförlopp, syresituationen, främmande arter och havstulpanprojektet.

2014-02-19
Första rapporten från SMHI:s utsjöexpedition med finska forskningsfartyget Aranda
SMHI:s samarbete med finska miljöcentralen SYKE och chartringen av det finska forskningsfartyget Aranda vid utsjöexpeditioner har nu gett de första resultaten. Den första expeditionen ägde rum mellan den 2 och 12 februari då Egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak besöktes. Resultaten presenteras som vanligt som en rapport från SMHI:s utsjöexpeditioner.

Av rapporten framgår bland annat att syreförhållandena i Bornholmsbassängen och Hanöbukten åter blivit något sämre. I de tre Gotlandsbassängerna sågs ingen förbättring av syresituationen utan det var helt syrefria förhållanden från 90-100 m djup och akut syrebrist från 70-90 m djup. Fosfathalterna var något förhöjda i västra Gotlandsbassängen.

Nästa expedition är planerad till nästa vecka (vecka 9).

2014-02-11
Framtidens Östersjön kan få ökad algblomning
I ett framtida Östersjön, som är fyra grader varmare och har fått en ökad försurning på grund av ökade koldioxidutsläpp, kan algblomningen bli förlängd med månad jämfört med nu.

Detta visar försök som professor Angela Wulff från Göteborgs universitet gjort i utomhusakvarier. Miljön i utomhusakvarierna simulerade ett miniekosystem i Östersjön om hundra år med förväntad ökad temperatur och koldioxidhalt.

Enligt Martin Hansson, SMHI, kan den ökade blomningen i sin tur innebära att de redan nu stora bottenytor som är döda eller lider av syrebrist blir ännu större.

Studierna är opublicerade men presenterades i Vetenskapsradion.

2014-02-03
SMHI och Finlands miljöcentral SYKE har påbörjat samarbete kring havsmiljöövervakningen
SMHI och Finlands miljöcentral SYKE inleder idag ett samarbete kring miljöövervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Samarbetet har börjat med att forskarna nu internkalibrerar sina mätinstrument och tar prover på syreläget och fosfor och kvävehalter.

SMHI och SYKE kommer nu månatligen genomföra gemensamma forskningsresor med det finska forskningsfartyget Aranda. Vilket torde innebära att SMHI inte längre behöver använda kustbevakningens fartyg. Om denna lösning på provtagning innebär att Sverige fördröjer eller stoppar bygget av ett nytt forskningsfartyg, som ersättning för det nu skrotade Argos, framgår inte klart i skrivande stund.

2014-01-21
Finska vikens år 2014 invigs officiellt idag
Finska vikens år 2014 är ett stort samarbetsprojekt mellan Finland, Estland och Ryssland. Under året kommer experter från de tre länderna att utveckla det gränsöverskridande samarbetet och tillsammans kartlägga tillståndet i Finska viken. Genom ett omfattande mätprogram och modelleringar av Finska viken kommer ny information erhållas inom nyckelområden som marin bio- och geodiversitet, fisk och fiskeri, föroreningar och ekosystemets hälsotillstånd m.m.

Projektet vill även engagera medborgare som bor längs Finska vikens kust och skapa ett samarbete mellan både den privata och offentliga sektorn. Under Finska vikens år 2014 arrangeras över hundra evenemang för forskare, lärare, skolelever och andra medborgare.

Som avslutning på temaåret är det tänkt att experter från de tre länderna skriver en deklaration för Finska viken som ska överlämnas till beslutsfattarna. Tanken är att miljöministrarna från de ingående länderna ska skriva under deklarationen som innebär att kuststaterna förbinder sig att främja ett hållbart utnyttjande av Finska viken.

2014-01-15
Fortsatt dålig syresituation i Egentliga Östersjön
SMHI har i samarbete med bl.a. Sveriges lantbruksuniversitet karterat Egentliga Östersjöns syresituation hösten (augusti-oktober) 2013. Den allvarliga syresituation som påverkat Östersjön under hela 2000-talet fortsätter. Enligt de preliminära resultaten beräknas omkring 15 % av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara helt syrefria och omkring 30 % lida av akut syrebrist.

Mätningar från en utsjöexpedition i december visar på något bättre syrevärden i Arkona och Bornholmsdjupet troligen på grund av tre mindre inflöden av syrerikt vatten under senhösten.

2014-01-10
Regeringen ger klartecken för nytt miljöövervakningsfartyg
Strax före jul kom regeringen med beskedet att man är ett steg närmare att få fram en ersättare till skrotade forskningsfartyget Argos. Sveriges Lantbruksuniversitet och SMHI får i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter sätta igång med en förprojektering för ett nytt fartyg. En rapport ska lämnas till regeringen senast 15 augusti i år.

2013-10-30
HaV klar med utredning om tillståndet i Hanöbukten

Havs- och vattenmyndigheten är nu klar med sin utredning om tillståndet i Hanöbukten och lämnade igår över en rapport om Hanöbukten till miljödepartementet.

HaV kan trots omfattande undersökningar inte finna någon enskild orsak till de problem som iakttagits. Man tror att havsmiljön i bukten troligen avspeglar läget för hela södra Östersjön.

HaV föreslår att regeringen förstärker de miljöövervakningsprogram som pågår i området och drivs av länsstyrelserna i Skåne och Blekinge. HaV vill satsa sex miljoner kronor för fortsatt utredning av miljösituationen i Hanöbukten vid Skånes ostkust.

2013-10-18
Sommarens algblomning summerad
SMHI har nu summerat sommarens algblomning. Årets algblomning var långvarig och började med en mindre ytansamling söder om Gotland den 19 juni. De sista splittrade ytansamlingarna syntes den 30 augusti i Finska viken och i nordöstra Egentliga Östersjön. Blomningarna var som mest omfattande i senare delen av juli. De områden som hade flest blomningsdagar var södra Egentliga Östersjön öster om Bornholm samt yttre delen av Finska viken. Trots den långvariga och tidvis omfattande blomningen så var den svenska kusten förhållandevis skonad från påslag av ytansamlingar. På flera av kustbevakningsflygets bilder som publicerades på kustbevakningens hemsida under sommaren kan man se ytansamlingar strax utanför Skåne och Gotlandskusten som tydligen aldrig kom in till stränderna.

2013-10-14
Oförändrat syreläge i sydvästra Östersjön
Vid SMHI:s provtagning 7-8-oktober i bl.a. Arkona- och Borholmsbassängen konstaterades inga större förändringar i bottenvattnets syrehalt, jämfört med provtagningen den 24 september, förutom att det blivit något bättre syrehalter i Arkonabassängen. Inget svavelväte uppmättes. Närsalter och temperaturer var normala. Under expeditionen pågick ett inflöde genom Öresund.

2013-10-09
Svartmunnad smörbult fångad vid Muskö
Sveriges lantbruksuniversitet gick idag ut med ett pressmeddelande att man vid provfiske utanför Muskö fångat den främmande arten svartmunnad smörbult, Neogobius melanostomus. Det är det första säkra fyndet i Stockholms län. Vid provfisken har man i år även fångat den på två andra nya lokaler, Torhamn i Blekinge och i Bråviken.

Arten är redan etablerad i Karlskrona och Visbyområdet. Det är troligt att arten nu kommer att etablera sig längs hela den svenska ostkusten. Frågan är hur långt norrut den kan etablera sig. Dess släkting, som den kan förväxlas med, svart smörbult Gobius niger finns en bit upp i Bottenhavet.

2013-10-03
Ny bedömning av ekologisk status för Finlands kust
Finlands miljöcentral har publicerat nya bedömningar av Finlands ytvattens ekologiska status. Till skillnad från den oftast goda statusen för sjöar och vattendrag är statusen för kusten sämre. Tre fjärdedelar av kustarealen har måttlig till otillfredsställande status. Särskilt Finska viken och Skärgårdshavets status anses oroväckande. I östligaste delen av Finska viken har status förbättrats tack vare vattenskyddsåtgärder och effektivare avloppsrening i St Petersburg.

2013-10-02
Nya rön om nervgiftet BMAA som produceras av de flesta cyanobakterier
Nervgiftet BMAA har sedan länge varit misstänkt för att ha en koppling till olika nervsjukdomar som ALS, Parkinsons- och Alzheimers sjukdom. Från början ansågs BMAA komma från en kottepalm men det framgick senare att det var cyanobakterier i symbios med kottepalmen som producerade det. På senare år har forskare, bland annat svenska, kunnat visa att de flesta cyanobakterier producerar BMAA och att de sprids och kan koncentreras i näringskedjan. BMAA kan hittas fritt men ofta är det associerat till protein. Hur det kommit att associeras med protein har varit hittills varit okänt. Nu har australiska och amerikanska forskare i en rapport visat att den normalt icke proteinproducerande aminosyran BMAA kan förväxlas med aminosyran serin under proteinsyntesen.

Felinkorporering av BMAA i humant nervprotein kan förklara förmodade associationer mellan mänsklig exponering av BMAA producerad av cyanobakterier och en ökning i mängden ALS-fall. Det här visar att cyanobakterierna inte bara producerar gift med direkt verkan (lever och nervtoxiner) utan även ett nervgift som kan ackumuleras i proteiner.

Fler nyheter

Logo 
Informationscentralen för
Egentliga Östersjön

 
Kontaktpersoner
Sture Nellbring: 010-2231466
 

Algblomingar

Båtbottentvätt

Främmande arter

Länk till Informationscentralerna i Bottniska viken och i Västerhavet

Rapportera in maneter till finska Östersjöportalen

Rapportera döda sälar till Naturhistoriska riksmuseet Tel: 08-519 551 44

Rapportera in främmande arter i våra kustvatten