Långviksträsk

Långviksträsk
Långviksträsks naturreservat på Ingarö är ett stort orört myr- och skogsområde kring den lilla sjön Långviksträsk.

Naturreservatet Långviksträsk ligger centralt på södra Ingarö i Värmdö kommun. Området är småkuperat och består av två myrkomplex, Stormossen och Gjusmossen, med omgivande skogar. Centralt i området finns en sjö, Långviksträsket. Trots närheten till bebyggelse erbjuder området en känsla av vildmark. Skogen utgörs i huvudsak av hällmarkstallskog, barrskog och sumpskog. En betydande del av skogsarealen är över 100 år gammal och uppvisar egenskaper som är typiska för skogar som inte påverkats av storskaligt skogsbruk, exempelvis god tillgång på död ved, spår efter skogsbrand och stor åldersspridning i trädskiktet.

I myrkomplexet ingår olika våtmarkstyper såsom topogena mjukmattekärr, tallmossar och blandmyrar. Skogs-myrkomplexets naturvärden är knutna till dess orördhet, mångformighet, speciella flora och mosaiken av skog och myrmark. Myrkomplexet hör till de största och mest orörda i regionen och ingår i den nationella myrskyddsplanen liksom i nätverket Natura 2000.

 


 Långviksträsks naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun: Värmdö

Bildat år: 2009

Totalarea (ha): 313 varav land: 307

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen 

Markägare: enskild, Naturvårdsverket

Övrigt: Natura 2000-område SE0110168 Långviksträsk

För besökaren: p-plats, markerade stigar

Karta

Get Microsoft Silverlight