Vi skapar samhällsnytta i Skåne

Öresundsbron, söderåsen, kronhjort 

Länsstyrelsen Skånes uppdrag är att skapa samhällsnytta – det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling, så att natur- och kulturvärden bevaras, miljön skyddas, landsbygden utvecklas och samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.

I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner i frågor som rör länets utveckling och som beslutfattare. Vårt uppdrag innebär också att vi har ett stort inflytande över mycket som sker i regionen. Som myndighet och central aktör i Skånes utveckling både påverkar och påverkas vi av vår omvärld och den kommunala, regionala och nationella politiken. Varför finns vi? Vi skapar samhällsnytta.

Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Vi investerar 4,5 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes bästa varje år.

Vi vet mycket om mycket

På Länsstyrelsen Skåne samlas mångsidig kunskap och kompetens. Med några undantag jobbar Länsstyrelsen Skåne med alla de frågor som regeringen ansvarar för. Samtidigt som vi jobbar för de stora perspektiven har vi en ganska unik kunskap om detaljerna. Vi vet att gräshoppans ögon sitter på knäna, var riskerna för översvämning är som störst och att en av två byggnadsminnesförklarade bensinmackar finns i Skåne.

Makt att påverka 

Vi har stor möjlighet att påverka utvecklingen i Skåne. Vi fattar beslut i en mängd olika frågor som rör samhällets utveckling, oftast med ett långsiktigt fokus. Vår uppgift är att väga samman olika perspektiv, ta hänsyn till komplexa sammanhang och säkerställa att enskilda intressen inte vinner över kollektivets bästa.  

Våra ansvarsområden 

Vårt uppdrag från regeringen

Som statens företrädare i länet är det vår uppgift att se till att regeringens politik förverkligas ute i länet.

Vi ska se till att länet utvecklas på ett sådant sätt att nationella mål får genomslag, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi ska ha ett samlat regionalt perspektiv och samordna olika samhällsintressen. Därför måste vi ha en god inblick i Skånes behov och förutsättningar. Denna kunskap ska vi föra vidare till regeringen, så att den kan fatta de bästa besluten för Skånes utveckling.

Länsstyrelsen har samma ställning som centrala myndigheter och verk. Vi arbetar med flera olika departement som ger oss uppdragen och följer upp vår verksamhet. Vår ansvarige minister är civilministern.

Länsstyrelsens historia 

Snart firar länsstyrelserna 400 år. I mitten av 1600-talet delade Axel Oxenstierna in landet i hövdingedömen och länsstyrelserna blev ett slags regionala regeringskontor. Landshövdingen blev kungens ställföreträdare i länet.

Nuförtiden är det landshövdingen som erbjuder sovplats till kungafamiljen när den är på besök. Om nationen hamnar i kris är det landshövdingen som är regionens högste chef.

Vår verksamhet

Vi skapar samhällsnytta genom att tillhandahålla rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll. Ofta gör vi det tillsammans med andra organisationer, myndigheter och företag.

Vårt arbete är tvärsektoriellt, vilket innebär att vi prioriterar och väger insatser mot varandra för att skapa den största samhällsnyttan.

Några exempel på hur vi använder våra insatser och verktyg är:

  • Tillsyn och prövning – djurhållning, miljöfarlig verksamhet, kulturarvet, kameraövervakning, kommunala detalj- och översiktsplaner. 
  • Samordning – av länets krafter vid kriser, statliga och kommunala uppdrag, miljömålen och överklagande av kommunala beslut. 
  • Ge tillstånd – miljöfarlig verksamhet, jakt och fiske, förändringar i kulturmiljön. Bevara – kulturmiljöer och skydds-värd natur. 
  • Rådgivning och information – landsbygdsutveckling, lönegaranti, naturvård, underhåll av kulturarvet, energieffektivisering, sociala frågor.

Vi tar ansvar för samhällsbygget

Hus på karta med detaljplan 

Länsstyrelsen Skåne har en viktig roll i att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö i Skåne. Det handlar om att skyddsvärda kulturminnen bevaras, att bostadsförsörjningen fungerar och att kommunerna bygger på ett miljövänligt sätt där den fina åkermarken i Skåne inte tas i anspråk i onödan. Vi arbetar också för de mänskliga rättigheterna, inte minst i integrationsprocessen. Vårt arbete med ett inkluderande flyktingmottagande är internationellt erkänt. Att länet ska bli jämställt är ett uppdrag som regeringen har lagt på länsstyrelserna. I regionala kriser ser vi till att regionala aktörer koordinerar sina åtgärder och sin information till allmänheten.

Vi skyddar miljön

Lövgroda 

Skåne är det artrikaste länet, men också länet med flest hotade arter. Till exempel finns här 279 hotade fjärilar, och 41 hotade spindeldjur. Därför behöver vi skydda naturen. I Skåne har vi 275 naturreservat och 3 nationalparker – Stenshuvud på Österlen, Söderåsen mitt i Skåne och Dalby Söderskog utanför Lund. Länsstyrelsen Skåne har också tagit fram en naturvårdsstrategi som visar hur vi gemensamt behöver arbeta för att bevara den biologiska mångfalden i det skånska landskapet, ett mål som riksdagen har satt upp. Naturvårdsstrategin genomsyras av Länsstyrelsen Skånes övergripande vision: "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. I dag och imorgon."

Vi investerar i landsbygden

Åkrar sedda ovanifrån 

Landsbygden spelar en viktig roll i det kretslopp som ger oss mat, arbeten och nya lösningar på behov i det gemensamma samhällsbygget. Genom EU:s landsbygdsprogram investerar vi i människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden och miljön – behovet av till exempel bredband och service är stort. Ambitionen är att sudda ut gränserna mellan land och stad och se en hållbar utveckling av hela Skåne.

De skånska utmaningarna

Leksaker uställda på skånekarta. Boskap, träd, hus. 

Länsstyrelsen Skånes prioriteringar utgår från de utmaningar som finns för att Skåne ska få en hållbar tillväxt.

Bostäder till 10 000 nya invånare per år

Skåne växer men bostads­byggandet följer inte med. Bostadsbristen skapar svårigheter socialt och hämmar tillväxten.

Flyktingmottagandet

Antalet asylsökande är lika många som under Balkankrigets mest intensiva fas. Detta är en utmaning för Skåne.

Landsbygdsutvecklingen

Stora delar av Skåne saknar fiberbredband och den lokala servicen utarmas.

Sysselsättningsgraden

Många ungdomar varken arbetar eller studerar, en del har inte gått klart gymnasiet. Skillnaderna inom länet är stora men Skåne har lägst sysselsättningsgrad i hela Sverige.

Miljömålen

Trots att kommuner, företag och medborgare visar ett stort engagemang är arbetet inte tillräckligt för att de 15 miljömålen som berör Skåne ska uppnås.

Skånes natur

Skånsk natur behöver skyddas och skötseln stärkas. Andelen allemansrättslig mark är lägst i landet och behöver utökas.

 

 Faktaorange linje

Länsstyrelsen Skåne har ca 450 anställda, vi är den näst största länsstyrelsen efter Västra Götaland. Vi finns på kontoret i Malmö, Kristianstad, national­parkerna Stenshuvud och Söderåsen samt naturreservatet Kullaberg.

Filmer Orange linje
Trianglar i mönster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaktaOrange linje

I dag bor det ungefär 1, 3 miljoner människor i Skåne, och antalet växer med cirka 10 000 invånare om året, mest ökar befolkningen i sydvästra Skåne. Nästan 90 procent av befolkningen bor i tätorter. Skåne har en relativt ung befolkning, framförallt tack vare inflyttning av utrikes födda. Nära en femtedel av Skånes befolkning är födda utomlands och har rötter i sammanlagt 193 länder. Vi talar 170 språk. Den internationella kulturen ger avtryck. Bland annat har Malmö Sveriges bästa falafel.

 

 

 

 

 

 

 

Faktaorange linje

Hoten mot den skånska artrikedomen kommer från flera håll: exploatering av mark, föroreningar av vatten och luft, jord- och skogsbruk, övergödning av vatten och mark; för varje år förlorar vi fler gamla träd-, ängs- och hagmarker. Den biologiska mångfalden påverkas även av internationella hot som överfiske i haven, klimatförändringar och att det i vår globaliserade värld också blir vanligare att främmande, så kallade invasiva arter rör sig över gränserna.

  

 

 

 

 

 

Faktaorange linje

Hälften av allt som odlas i Sverige kommer från Skåne och här finns 85 procent av de svenska fruktodlingarna. De typiska grödorna är raps, potatis, sockerbetor, höstvete och köksväxter. Mer än hälften av produktionen i trädgårdsbranschen finns i Skåne. Men vi inte bara odlar mycket. Vi förädlar också och hälften av Sveriges livsmedelsindustri finns i Skåne. Här kan man åka på route du vin och besöka fler än 20 vingårdar. I Åhus och Nöbbelöv finns Absolut Vodkas industrier. Sveriges mest kända musttillverkare finns också i Skåne. Skånsk dryckesstrategi har som vision att Skåne ska bli Nordens ledande dryckesregion 2020. De senaste tio åren har omsättningen inom den skånska dryckesbranschen ökat med mer än 50 procent och överstiger idag 3 miljarder.

Trianglar i mönster