Trehörningen

spång över myr vid sjökant. Foto: Ingrid Andrén
I naturreservatet Trehörningen möter du en kuperad skog uppbruten av både sjöar och myrmarker. Här finns gott om död ved som myllrar av liv.

Små ljus

Reservatet sträcker sig runt tjärnarna Trehörningen och Ljustjärnen. Landskapet är kuperat och det finns gott om stenblock i alla storlekar.
Här och var finns blöta svackor med hög luftfuktighet. Runt tjärnen Trehörningen är det myrmarker med tall och skvattram. I den mossiga skogen hittar du den lilla orkidén knärot. Den kryper gärna upp på stenblock där jordstammen får växa fritt och bladrosetterna kan bilda små mattor. På högsommaren blommar den med små vita, doftande blommor.

Myller av liv bland det döda

Granskogen är runt hundra år gammal och det växer gott om asp och björk bland barrträden. Många ovanliga arter trivs i naturskogen med träd i alla åldrar omväxlande med döda stammar. Korallblylav växer på barken på gamla aspar och föredrar när skogen är tät och sluten. Rävticka orsakar vitröta och lever på döda eller döende aspar som fortfarande står upp. All den döda veden i skogen är livsviktig för mängder av svampar, lavar och insekter.

Skogsbränder

Det har då och då brunnit i skogen. Det ser du bland annat på de många lövträden som växer på sina håll. Efter en brand är det nämligen asp,  björk och sälg som först etablerar sig på nytt. I anslutning till ett av myrstråken har det brunnit för en tid sedan. Då dog en mängd granar i skiftande storlekar. Idag reser de sig som torra skelett mot himlen.

Fiska i Trehörningen

Till tjärnen Trehörningen i reservatets mitt kommer många för att fiska. Fiskekort köps av Kedjeåsens fisk AB, som också ansvarar för spång, grillplatser och vindskydd intill sjön. Mer information hittar du på www.kedjeasensfisk.se

Vägbeskrivning

Naturreservatet Trehörningen ligger i Karlskoga och Lekebergs kommuner, en5 km söder om Villingsberg. Från E18 sväng söderut vid avfarten i Villingsberg och kör ca 5 kmsöderut innan du kommer fram till sjön Trehörningen där informationsskylt finns om naturreservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  1. gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  2. framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  3. cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  4. fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  5. skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  1. sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  2. använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  3. elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 55 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1709 kB)