Bygdemedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vattenfall

Ingreppen från vattenkraften har medfört permanenta skador i naturmiljön med stora effekter för bland annat turism, fiske och friluftsliv, vilket i sin tur har försämrat de berörda bygdernas ekonomiska förutsättningar. Vattenkraftens effekter är inte bara påtagliga precis där verksamheten sker, utan påverkar hela avrinningsområden. De vinster som ett kraftföretag ger, uppkommer på bekostnad av avsevärda naturförändringar och nackdelar för befolkningen och näringslivet i de berörda bygderna.

Vem kan söka bygdemedel?

Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat 

 • reparationer eller investeringar i byggnader
 • förbättringar i idrottsanläggningar
 • inköp av utrustning

Du kan inte få bygdemedel till 

 • driftskostnader
 • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
 • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
 • kommersiell verksamhet

Var kan jag söka bygdemedel?

I Norrbottens län kan du söka bygdemedel inom följande kommuner 

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Boden
 • Gällivare
 • Jokkmokk
 • Luleå

I Piteå kommun finns särskilda medel som kan sökas i Sikfors och Arnemark.

Hur söker jag bygdemedel?

Skicka din ansökan med bilagor till Länsstyrelsen. Kommunen yttrar sig om varje ansökan innan Länsstyrelsen fattar beslut. Varje kommun har egna riktlinjer och prioriteringar.

Du får påbörja projektet eller investeringen från och med det datum din ansökan kommer in till Länsstyrelsen, men på egen risk. Du bör se till att du har någon annan finansiering ifall vi avslår din ansökan eller minskar det sökta stödet. Om vi beviljar din ansökan kan du ta med kostnader från och med det datum din ansökan kom in till Länsstyrelsen när du sedan redovisar. Pengarna betalas ut i efterhand när du redovisat dina betalda kostnader.  

Har du drabbats av någon skada till följd av vattenreglering ska du skicka din ansökan till Mark- och miljödomstolen i Umeå, som beslutar i sådana ärenden.

I menyn till vänster hittar du anvisningar om hur du söker bygdemedel.

Bidrag till samebyar

Samebyar som har berörts av utbyggnaden har möjlighet att ansöka om bygdemedel för investeringar som har till syfte att främja rennäringen. Dessa ansökningar prövas av Länsstyrelsens Rennäringsdelegation. Läs mer om hur ansökan går till.

 Nytt och aktuellt

Digitala beslut
Vi kommer att införa digitala beslut under året. Beslutet mailas då till den e-postadress som finns i din ansökan.

Skicka gärna in alla dina kompletteringar, rekvisitioner och andra dokument digitalt till oss. Använd adressen Norrbotten@lansstyrelsen.se. Glöm inte att ange diarienumret, som börjar med 208.

Ansökan om bygdemedel
gör du direkt på vår webbsida och bifogar bilagorna elektroniskt. Observera vilka bilagor som är obligatoriska. Vi kan inte skicka din ansökan till kommunen för yttrande förrän den är komplett.

Allt om hur du ansöker hittar du här.

 Hur användes bygdemedlen?

 Bygdemedel i Norrbruk

I nummer 2 2015 av tidningen Norrbruk kan du läsa om bygdemedel.